پیامخداحافظیرایزنفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیا

همراهانگرامیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

بههمگیشما、ازاینفاصلهنناگزیر、ررودمی‌فرستم。

     نمی‌دانم؛ ازکجا、طی4سالگذشته؛ کهسونحضورخوددرایتالیا؛ بهعنوانرایزنفرهنگیراتجربهمی‌نمودم؛ باماهمراهشدهاید? دررخدادفاخریهمچونکنسرتمشترکارکسترسمفونیتهرانو "راونا"? نمایشگاه "شیرانوگاوان"دربنیاد "آکوئیهلا"? نمایشگاه "عشایرایران"? یاحضورماندریکیازجشنواره‌هایکتابکودکبولونیا؛ دوسالانه‌هایونیز؛ و…میانانبوهجمعیت? یابهتنهایی? وقتیدربزرگ‌ترینوجامع‌ترینپایگاهایرانشناسیایتالیاییزبان؛ یعنی "فرهنگایران"、جستوجومی‌کرده‌اید? یازمانیکهدرسکوتیککتابخانه、یکیازده‌هاکتابیکهدراینمدت、منتشرنمودهای رامی‌خواندهاید?

ایدهم‌میهنیهستید؛ هجشننوروزیمانرا、بهشماعیدانهدادهایم? ایکنوجوانایرانیکهدرعرحمعرفیفرهنگوتمدنایرانوههرهمعاصرآنیکروزرامهمانمدرسهم ایددوست؛ هاهمسرایتالیایی‌تان؛ افرزندان‌تان、یکیرزازکلاس‌هایزبانرارسیرایزنیشرکتنمودهاند? ادانشجویایرانیایهستید؛ کهکرسیدانشگاهیتانحتحتحمایتمااست? ادرهالبهمکاری‌هایدانشگاهیکهماهماهنگیوپیگیریمی‌کنیم؛ ازیکفرصتمطالعاتیبهرهبرده؛ ادرحقیقتحقیقمشترکشرکتجستهاید? احتمالداردزازاساتیدومحققینیباشید؛ هدریکیازهمایش‌ها؛ یانشست‌هاییکهترتیبدادهایم؛ لطفکرده؛ وسخنراندهاید? یایکیازنخبگانایرانیککهباشماافتخارهمکاریداشتهایم?

نمی‌دانم فیلم‌هایسینماییکهنمایشداده‌ایم؛ کنسرت‌هایموسیقیکهاجراکرده‌ایم؛ نمایشگاه‌هاوکارگاه‌هایهنری؛ یاهمایش‌هاونشست‌هاییکهبرپانموده‌ایم؛ کدامیکشماراباماهمراهساخته? امایکنیکمی‌دانم؛ همهاینتلاشهاباهدفهمبستگی؛ وحکیحکیحکیسسحکی اینهدفبزرگهرگزمیسرنمی‌شدگمگرباهمکاریانجمن‌هایمردمنهادایرانیوشماهمراهانیههمشوقتلاش‌ه

واینكدرپایانمسئولیترایزنفرهنگیجمهوریاسلامیایراندرایتالیا、همراهیشما、رهآو ? وامیدبهرشدروزافزونیکایکایرانیاندرسراسرجهان؛ بهویژهایرانیانمقیمایتالیا、باشماخداحافظینمایم。

خدایاچنانکنسرانجامکار、توخشنودباشیومارستگار

اکبرقولی-15اردیبهشت1399

シェア