اخبارفرهنگیوهنریایراندرایتالیا

آخریناخبارمربوطبهتحولاتوفعالیتهایفرهنگیوهنریایراندرایتالیارادراینصفحهدنبالکندد

BEニュース

2019年9月16日

تازههاینشر

تاریخسخنوریدرایتالیا

بهتازگیکتابتاریخسخنوریدرایتالیاتالیفدکترایمانمنسوببصیریبههمتانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرشدهاستمولفدراینکتاب、درادامۀمباحثمطرحشدهدرمجموعۀدوجلدیمیراثرومبهرونددگردیسیاندیشه、زبانوادبایتالیاازدورانپسانوزاییتاآغازسدۀبیستمپرداختهاست 。 ویدرایننگاشتهبیشتربهمتونشعرینظرداشتهوواژۀسخنورینیزبدینرویبرایشناساندنبهتر دامنۀاینپژوهش、کهدربرخیفصلهایآنازسنجشادبایتالیکباادبپارسینیزسخنرفتهاست、دربردارندۀ بازۀگستردهایازگونههایادبیازحماسهگرفتهتانوشتارهایفلسفی、حقوقیوتاریخیاست。 。 。 。

BEニュース

2019年9月16日

دوسالانهسینماییونیز

نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقداندوسالانهسینماییونیز

درجریانهفتادوهشتمیندورهدوسالانهسینماییونیز、که11-1سپتامبر2021م。 برگزارمیگردد、فیلم "زالاوا"نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقدانونیز、زالاوا فیلم "زالاوا" ساختهارسلانامیری、یکیازXNUMXفیلمبخشهفتهمنتقدانهفتادوهشتمینجشنوارهفیلمونیزاستکهدردوسالن "アストラXNUMX" و「アストラXNUMX»جشنوارهبهرویپردهمیرود。

شهراممکریسینماگرایرانیدرکنار "یاسمیلاژبانیچ"کارگردانفیلم "کجامی‌روی、آیدا? بهعنوانرئیسهیاتداوران、و "نادیاترانووا"رماننویس。 。 。

BEニュース

2018年6月18日

منرایمیدهم

برگزاریسیزدهمیندورانتخاباتریاستجمهوریاسلامیایراندرایتالیا

باسلاموآرزویسلامتی、باطلاعهموطنانعزیزمقیمایتالیامیرساند:

سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایرانروزجمعهخرداد28 1400برابرباژوئن18 2021ازساعت8صبحلغایت18بارعایتتمامیپروتکلهایبهداشتیمرتبطباکوید19درمحلسفارتجمهوریاسلامیایراندررموسرکنسولگریکشورماندرمیلانبرگزارخواهدشد。 Agged

ازکلیههموطنانعزیزمقیمایتالیادعوت。 。 。

BEニュース

2019年5月29日

جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جوایزمستندنانمقدس

 فیلممستند "نانمقدس" بهکارگردانیزنده‌یادرحیمذبیحی؛ 5000 زندگیدرکوهستان؛ وکوهنشینان؛ وجایزهXNUMXیوروییانجمنصلحوحقوقبشراستان "ترنتو" درشصتونهمیندورهجشنوارهسینمایی "ترنتو"(トレント映画祭)را、دررقابتبافیلمهاییازکشورهایفرانسه、مراکش、سوییس、ایتالیا、اروگوئه、آلمان、اسپانیا 、اوکراین、اتریش、ایالاتمتحدهآمریکا、لهستان、بلغارستان、گرینلند、چینوبل جشنوارهبین‌المللیفیلم "ترنتو" یکیازقدیمی‌ترینرویدادهایسینماییاروپاباموضوعطبیع 。 。

BEニュース

2019年5月29日

روزملیگرامیداشتفردوسی

وبینارعصریبافردوسی

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخبارفرهنگیاجتماعیایران(دیروز)、ازساعت19روزشنبهاردیبهشتماه25وبنار1400 "عصریبافردوسی" را、بهمناسبتروزملیگرامیداشتفردوسی、باحضورمحمدتقیامینیرایزن فرهنگیایراندرایتالیا؛ پروفسور "ماریوکازاری"(دانشگاهساپینزاشهررم) و "ماریوویتالونه"(دانشگاهپیزا)برگزارمینماید。 برایمشاهدهاینوبیناربهنشانیذیلمراجعهنمایید:

https://youtu.be/odVQQhctls4

。 。 。

BEニュース

2019年5月29日

تازههاینشر

انتشارکتابسیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسی

 رایزنیفرهنگیایراندرایتالیاکتاب "سیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسی"رابهچاپرسا Agged کهتوسطگروهمترجمینزیرنظرپروفسور "بیانکاماریافیلیپینی"اززبانفارسیبهایتالیاییت وبامقدمهمشارالیها؛ ومحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا、درقالب1388صفحه、درشمارگان1300هزارنسخه؛ توسطانتشارت "ایلچرکیو"بهچاپرسیده؛ واردیبهشتماهسال155باقیمت1یوروروانهبازارنشرایتالیاییزبانگردیدهاست。

。 。 。

BEニュース

2020年4月8日

وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبینارخلیجهمیشهفارس

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازساعت19روزجمعه10اردیبهشتماه1400همزمانباروزملیخلیجفارس、وبیناریباعنوان "خلیجهمیشهفارس" راباحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا。 پروفسور "نیکولاپِدِه"(Nicola Pedde)تحلیلگر "مؤسسهمطالعاتج​​هانی"(Global Studies Institute) ودکتر "فیامِتاتِرلیتزی"(Fiammetta Terlizzi)مدیرسابقکتابخانه "آنجلیکا"(アンジェリカ)شهررمبرگزارمینما کهسخنراناندرجریانآن、بهمعرفیتاریخچه؛ ویژگیهایجغرافیاییومردمشناختی؛ وموقعیتراهبردیخلیجفارسپرداخته؛ ومستنداتتاریخیدرخصوصنامخلیجفارس、درنقشههاواسناد。 。 。

BEニュース

2020年4月8日

お問い合わせ先

برگزارینمایشگاهمجازیعکسخلیجهمیشهفارس

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、درجریانمجموعهبرنامههاییکصدوشصتسالروابطفرهنگیایرا درآستانهروزملیخلیجفارس、نمایشگاهعکس "خلیجهمیشهفارس。سفریازرهگذرتصویربهقلبخلیجفارس" را、بامشارکتمؤسسهمردمنهاد "راهآبیابریشم" دردرگاهرخدادهایفرهنگیونمایشگاههایمجازیخودبرگزارمینماید。 درایننمایشگاهمجازیسهبعدی、کهتاتاریخ8خردادماه1400برپاخواهدبود؛ 6قطعهعکسباموضوعچشماندازهایطبیعیومردمشناختیخلیجفارس、ازآثارحسینایزدپناه اصغربشارتی؛ عبدالرضاشیبانی؛ احساننیکفرجام؛ امیرحسینکمالی؛ 。 。 。

BEニュース

2020年4月8日

گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

رونماییکتاب:سیمرغ。 سیمصاحبهباایرانشناسانایتالیایی

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、بامشارکتسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهررم、وانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق、درجریانمجموعهبرنامههاییکهباعنوان "گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانیوکردی" بهابتکارسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهر رمدرحالبرگزاریاست؛ ازنخستینمجلدکتاب "سیمرع。سیمصاحبهباایرانشناسانایتالیایی"、رونمایینمود。

- "استفانوپلو"؛ "ریکاردوزیپولی"؛ "دانییِلا..。

BEニュース

2020年4月8日

あなたのお気に入りの写真を追加してください

برگزاریوبینارشبیباسعدیشیرازی

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、درجریانمجموعهبرنامههای160سالروابطدیپلماتیکایرانوایتالیا、ازساعتچهارشنبه19ادیبهشتماه1 1400وبیناریرابهمناسبتروزملیگرامیداشتسعدیشیرازی(اولاردیبهشتماه)باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا ؛ وپروفسورDanielaMeneghiniوDomenicoIngenitoاساتیدزبانوادبیاتفارسیدانشگاههایCàFoscariوUCLAبرگزارمینماید。 برایاتصالبهصفحهنمایش 続きを読む کلیکنمایید。 

https://www.irancultura.it/cultura/celebri/sa%cb%81di/

  。 。 。

前の矢印
次の矢印
影

تازههاینشر

تازههاینشر

تاریخسخنوریدرایتالیابهتازگیکتابتاریخسخنوریدرایتالیاتالیفدکترایمانمنسوببصیریبههمتانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرشدهاستمولفدراینکتاب、درادامۀمباحثمطرحشدهدرمجموعۀدوجلدیمیراثرومبهرونددگردیسیاندیشه、زبان... ادامهخبر
ザラバ

دوسالانهسینماییونیز

نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقداندوسالانهسینماییونیزدرجریانهفتادوهشتمیند برگزارمیگردد、فیلم "زالاوا"نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقدان..。 ادامهخبر
イラン大統領選挙

منرایمیدهم

برگزاریسیزدهمیندورانتخاباتریاستجمهوریاسلامیایراندرایتالیاباسلاموآرزویسلامتی、باطلاعهموطنانعزیزمقیمایتالیامیرساند:سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایرانروزجمعهخرداد28 1400برابرباازساعت18ژوئن2021 8 ... ادامهخبر
جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جوایزمستندنانمقدسفیلممستند "نانمقدس" بهکارگردانیزنده‌یادرحیمذبیحی؛ XNUMX زندگیدرکوهستان؛ وکوهنشینان؛ ..。 ادامهخبر
روزملیگرامیداشتفردوسی

روزملیگرامیداشتفردوسی

وبینارعصریبافردوسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخبارفرهنگیاجتماعیایران(دیروز)、ازساعت19روزشنبهاردیبهشتماه25وبنار1400 "عصریبافردوسی" را、بهمناسبتروزملیگرامیداشتفردوسی、.. 。 ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشارکتابسیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاکتاب "سی محتوایاینکتاب、سیحکایتگزیدهازمجموعههشتجلدی "قصههایخوببرای..。 ادامهخبر
وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبینارخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازساعت19روزجمعهاردیبهشتماه10 1400همزمانباروزملیخلیجفارس、وبیناریباعنوان "خلیجهمیشهفارس" راباحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایران... ادامهخبر
お問い合わせ先

お問い合わせ先

برگزارینمایشگاهمجازیعکسخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、درجریانمجموعهبرنامههاییکصدوشصتسالروابطفرهنگیایرانوایتالیا、ازتاریخ8اردیبهشتماه1400。 درآستانهروزملیخلیجفارس、نمایشگاهعکس..。 ادامهخبر
گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

رونماییکتاب:سیمرغ。 سیمصاحبهباایرانشناسانایتالیاییرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、بامشارکتسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهررم、وانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق、درجریانمجموعهبرنامههاییکهباعنوان「گفتو... ادامهخبر
あなたのお気に入りの写真を追加してください

あなたのお気に入りの写真を追加してください

برگزاریوبینارشبیباسعدیشیرازیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、درجریانمجموعهبرنامههای160سالروابطدیپلماتیکایرانوایتالیا、ازساعتادیبهشتماه19 1چهارشنبه1400وبیناریرابهمناسبتروزملیگرامیداشتسعدیشیرازی(اول... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

تشیعمعاصردراروپاوشرقمیانهبامشارکت "مرکزتحقیقوهمکاریبااوراسیامدیتانهوآفریقم انجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبان؛ ودیدهبانمدیترانه、جمعه20فروردینماه1400、وبینار "تشیعمعاصر..。 ادامهخبر
دورهآموزشزبانفارسی

دورهآموزشزبانفارسی

آغازچهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزشنبه7فروردینماه1400چهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیاآغازگردید。 ایندوره、کهپنجاهویکمیندورهآموزشزبان..。 ادامهخبر
1400

1400

جشنوارهنوروز1400رایزنیفرهنگیایراندرایتالیارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتبنید ارکسترملی؛ تارنمای "دیروز"؛ وطرح "نگاه"、20-18مارچ2021م。(30-28اسفندماه1399)جشنوارهنوروز1400رامطابقبرنامهذیل..。 ادامهخبر
برگزاریوبینارباستانشناسی

برگزاریوبینارباستانشناسی

معرفیکاوشهایباستانشناسیدانشگاهسالنتودرمحوطهشهرسوختهروزچهارشنبه6اسفندماه1399وبیناریباموضوعارایهگزارشکاوشهاوتحقیقاتگروهباستانشناسیدانشگاه "سالنتو"(サレント)ایتالیادرمحوطهشهرسوخته。 ورونماییاز..。 ادامهخبر
آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشسالتحصیلی2021 - 2020دانشگاهساپینزاپیرودعوترسمیخانمپروفسور(アントネッラPolimeni)رییسدانشگاه "ساپینزا"(知恵)شهررم、روزجمعه7اسفندماه1399、محمدتقیامینی。 رایزنفرهنگیایراندر..。 ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

 وبینارروزجهانیزبانمادریرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزجمعه1اسفندماه1399وبیناریرابهمناسبتروزجهانیزبانمادری、باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا。 "یوراسلاواررانووا"مسؤلبخشفرهنگیومطبوعاتیسفارت..。 ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابکارنامهاسلامرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、برنالانیتاب اثرعبدالحسینزرینکوبرا、درقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسیبهسایرزبانها(تاسپ) اینکتابتوسطخانم..。 ادامهخبر
アナ・ヴァンサン

برگزاریوبینار

نکوداشتخانمپروفسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、روزشنبه4بهمنسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、روزشنبه1399بهمنماناونزانرایزنی " ایرانشناس؛ ومترجمفقیدایتالیاییرا、کهپسازیکدورهمبارزهبابیماری..。 ادامهخبر
نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

حضورششنمایندهازایتالیادرنخستیننمایشگاهمجازیکتابتهرانباپیگیریوهماهنگیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、چهارناشرایتالیایی(フランチェスコ・ブリオスキ)。 (ジョイント)؛ (デッキ33) (ヴァレンティナ); بههمراهانجمن(ネガ)؛ ومؤسسهبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق..。 ادامهخبر
آنگاهکهشرق、غربراملاقاتمیکند

آنگاهکهشرق、غربراملاقاتمیکند

حضوریکنمایندهازایراندرگردهماییتولیداتمشترکسینماییTriesteایتالیاطرحمستند "جاهایخال بهکارگردانیعطیهزارع؛ - ادامهخبر
رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

معرفیدورهتخصصی "میراثفرهنگیشرقمیانهودور、وآفریقا" دردانشگاهساپینزابادعوترسمیرییسدانشگاه "ساپینزا"(知恵)شهررم、محمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا、روزجمعهدیماه19 1399、دروبیتارمعرفیدوره های..。 ادامهخبر
جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایرانششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیامسیویکمدسامبر2020(裁判所を介して)。 (11دیماه1399)بهصورتمجازیبامیزبانینمادین..。 ادامهخبر
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شبشعررایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتفرارسیدنطولانیترینشبسال؛ ازساعت21:30شامگاه21دسامبر、مراسمویژهیلداباعنوان "شبیلدا。شبشعر"رادرفضایمجازیپایگا ادامهخبر
جشنوارهسینماییبینالمللیEphebeایتالیا

جشنوارهسینماییبینالمللیEphebeایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEfeboایتالیافیلم "مسخدرمسلخ" ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراه... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورینسیوهشتمیندورهجشنواروتجشنواربونالملینوارورور28نوروت20بونالملنوناروت2020مروت1399نوناروتXNUMXمروتXNUMXنوناروتXNUMXاروتXNUMXنوروتXNUMXنوربوتXNUMXنورXNUMXوروتXNUMXنوراروXNUMXنووروروت (۳۰آبانلغایت۸آذرماهXNUMX)بهصورتبرخطبرگزارمیگردد؛ وفیلم "بوتاکس"نمایندهسینمایایران..。 ادامهخبر
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

اهداءجایزهنخستجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهShortinPonteبهنمایندهایرانپویانمایی "گرگموگلههم - ادامهخبر
جشنوارهدیپلماسیایتالیا

جشنوارهدیپلماسیایتالیا

Agged دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ یازدهمیندورهجشنواره "دیپلماسی"بامشارکتحدود80سفارتخانهونمایندگیفرهنگیفعالدر.. ادامهخبر
جشنوارهمدفیلمایتالیا

جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمیدرجریانبرگزاریبیستوششمیندورهجشنوارهMedFilmایتالیا、جایزهویژهیکعمرفعالیتسینماییبهبابککریمیاعطاءشد。 درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگرایرانی..。 ادامهخبر
جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایرانبیستوهفتمیندورهجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(他の場所ルックス)ازتاریخدوملغایتدهمآبانماه1399بهصورتبرخطبرگزارگردیدودردومینروز... ادامهخبر
چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیابامشارکترایزنیفرفنگیایراند ودانشگاههایعلامهطباطباییتهرانوWisdomشهررم、چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانو ادامهخبر
シェア
  • 26
    株式