نمایشگاهگروهینقاشانایرانیدرشهرپارماایتالیا

نمایشگاهنقاشیهنرمندانموسسهتذهیبدرنمایشگاههنریپارما

بامدیریتموسسهفرهنگیهنریتذهیب؛ ومشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا؛ نمایشگاهگروهی36اثرنقاشیهنرمندانموسسهفرهنگیهنریتذهیب؛ باموضوع(سماعدراشعارمولانا)ازتاریخ13لغایت22مهرماه1398درمحلدایمینمایشگاههایبینالملل

ایننمایشگاهکهیکیازمعتبرتریننمایشگاههایبین‌المللیاروپااست؛ همهسالهباشرکتهنرمنداننوگرا؛ موسساتفرهنگیوهنری؛ وگالری‌هایمعتبرازکشورهایمختلفبرگزارمیگردد。

シェア