معرفیمشاغلایرانیاندرایتالیا

パブロ

دراینصفحهاطلاعاتمشاغلایرانیانمقیمایتالیاازجملهپزشکانایرانیمقیمایتالیاکهجهتارایهخدماتفارسیزبانبهایرانیانمقیماعلامآمادگینموده;واجازهانتشاراطلاعاتشانرابهمدیریتاینسایتدادهاند;باقابلیتجستجوبراساسشهروتخصص、فهرست更新しました。


医師プロフェッショナルانجمنهایفرهنگیあなたのお気に入りの名前を入力してください。باناادلبانماطلاعاتمشاغل

احساناحکامی

احساناحکامی

دندانپزشک(歯科医) 

للفن:067230605

تلفنموبایل:3935655673

آدرس:Via Riccardo Billi、30、ローマ 00173 ,

ایرانیانمقیمایتالیا - اردشیرششیب

شرکیباردشیر

متخصصداخلی (インターナショナル・ドクター)

للفن:0633266806

Сدرس:Via Lucio Cassio、53、00189ローマ、ラジオ

ایرانیانمقیمایتالیا

بهنامشفیع

جراح(外科医)

للفن:3208738735

آدرس:

پستالکترونیک: [メール保護]

پانتهآجاودان

پانتهآجاودان

داروساز (薬剤師)

للفن:3383178084

آدرس:

آمادهخدماتومشاورهبهدانشجویانوایرانیان

پریسامجتهدنظری

پریسامجتهدنظری

داروساز、مترجم

پستالکترونیک: [メール保護]

آدرس: ローマを経由して35、00173、ローマのPonte delle Sette Miglia経由

ایرانیاناقتمایتالیا - ترابقصابان

ترابقصابان

متخصصداخلی (インターナショナル・ドクター)

電話:0775 / 49200

آدرس:canterno経由で、74 03010 Fumone(FR)

[メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

حبیبگلیزادهاخلاقی

言語(小児科医)

تلفن: 3480320908

آدرس: Via Cimone、187、ローマ

[メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

حسینحاجیامیری

جراح、اورژانس(外科医)

للفن:3386852254

آدرس:チェルベテリ

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا - حمیدرضاسالاری

حمیدرضاسالاری

متخصصداخلی(Internist Doctor)

للفن:3355222249

آدرس:経由Fregeneの、6、ローマ

ایرانیانمقیمایتالیا

حمیدگلیزادهاخلاقی

عمومی(開業医)

تلفن: 3472698480

آدرس: Trasone、61、00169、ローマ経由

お気に入りに追加しました - お気に入り - お気に入りに追加しました

رضادارویی

داروساز (薬剤師)

للفن:069476097

Сدرس:Casilina、24、(km20)経由Metro C Pantano、00077 Montecompatri、

ایرانیانمقیمایتالیا

رضاشجاعی

فیزیوتراپ

للفن:3396427917

スペルナンド・パラシャーノ通り、70、00151、ローマ経由

پستالکترونیک: [メール保護]

رقیهطبیبزاده

رقیهطبیبزاده

زنانزایمان

للفن:3388302176

آدرس:

پستالکترونیک:

رقیهقرهباغی

رقیهقرهباغی

زنانزایمان

للفن:3498682905

0755051058

آدرس:

C / Oラボ低

C.コロンボ、19 / p3経由

06127

زهراسمندی

زهراسمندی

علومآزمایشگاهی(Radiomedical、Laboratoryの分析)

للفن:0633266806

Сدرس:Via Lucio Cassio、53 00189ローマ、ラジオ

ایرانیانمقیمایتالیا

سیامکمحمدیگلرنگ

دندانپزشک(Dentist)

للفن:0686897979

آدرس:

Via ugo oyetti、427、ローマ

پستالکترونیک:

お気に入りに追加しました - お気に入りに追加しました

سیدمهدیشجاعیان

علومآزمایشگاهی (分析研究室)

للفن:3333084094

メッセージ:Ritiro 182通りMugnano Di Napoli経由

ایرانیانمقیمایتالیا

سیدحسینموسوینسب

پاتولوژیست

تلفن: 3487038541

آدرس:

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

کاظمبسکی

言語(小児科医)

للفن:3333148703

آدرس:

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا - 追加しました

گلشنبرازش

ماما

للفن:3889791373

آدرس:ローマ

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدامیرحسنخانی

متخصصداخلی(Internist Doctor)

للفن:3479035571

آدرس:

Via Laurentina Km。25.500、86、00040 Pomezia(RM)

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحاجیحسینی

پوست

علفن:م​​طب:0828303940

منشی(زبانفارسی):3474365900

منشی(زبانایتالیایی):3485173378

آدرس:

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحسنبهشتی

عمومی(開業医)

تلفن:

آدرس:

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحسینترکشی

家族

تلفن: 3200580118

آدرس:Via Cavour、6、chiaravalle、(AN)

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدحسینمرتضویتبریزی

ارتوپد

تلفن: 3387791196

آدرس:A.Manzoni、321、Ponte San Giovanni、ペルージャ06087経由

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدرضاپاژند

جراحیپلاستیک

تلفن: 3335330444

آدرس:Via San Padre Pio、5、Montesilvano、(PE)

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدعلیاسعدی

چشمپزشک(Oculist)

للفن:0733773947

ラツィオ52、62012、Civitanova Marche経由で

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدکاظمهوشمند

言語(小児科医)

للفن:0695000026

آدرس:

Piazza Ziluca、1、00033、CAVE(RM)

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

محمدعمتیفرد

داخلی-گوارش(インターン、消化器)

للفن:079232340

ベローナ、13、07100、Sassari経由で

www.laserchirurgiaambulatoriale.it

お気に入りに追加しました - お気に入りに追加しました

محمودنیلیفرد

دندانپزشک(Dentist)

للفن:0683085687

あなたの名前:00393316164058

更新:カターニア経由、99、00161ローマRome

ایرانیانمقیمایتالیا

محمودواحدی

ارولوژی

للفن:3392681530

スペイン:バジリカータ

پستالکترونیک: [メール保護]

مرسدهفرزد

مرسدهفرزد

انکولوژیست

تلفن: 3383030047

آدرس:

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

منصورموذنچی

چشمپزشک(Oculist)

للفن:067213698

آدرس:Bruno Rizzieri、203、00173、ローマ経由

پست

ایرانیانمقیمایتالیا

مهدیخلیفهقلی

نفرولوژی

للفن:3334961230

آدرس:

پستالکترونیک:

ایرانیانمقیمایتالیا

مهدیداروئی

داروساز (薬剤師)

للفن:0323551886

آدرس:

Nuova Intra Premeno、22、28811、Cresseglio VB経由で

پست

ایرانیانمقیمایتالیا

مهدیطلوعیشمامی

چشمپزشک(Oculist)

للفن:3395642614

コース:イタリアコース32、80016、Marano(NA)

پستالکترونیک: [メール保護]

ایرانیانمقیمایتالیا

مهرانپزشکفلاح

متخصصداخلی(Internist Doctor)

للفن:3498682905

آدرس:

پستالکترونیک: [メール保護]

مهریولیجو

مهریولیجو

مامائی

للفن:3891994160

آدرس:

پستالکترونیک:

میتراکبیری

میتراکبیری

داروساز (薬剤師)

للفن:3779418684

آدرس:

پستالکترونیک:

نغمهنوروزی

نغمهنوروزی

دندانپزشک(Dentist)

للفن:3479708567

آدرس:

クインティーノサドルを経由して、15、ローマ

پستالکترونیک: [メール保護]

باوقت

پریسامجتهدنظری

پریسامجتهدنظری

داروساز、مترجم

پستالکترونیک: [メール保護]

آدرس: ローマを経由して35、00173、ローマのPonte delle Sette Miglia経由

ルーマニア薬局

تلفنمحلکار: 067235105

...
ساراکریمی

ساراکریمی

معمار、طراحداخلیونورپرداز、استاددانشگاه

پستالکترونیک: [メール保護]

آدرس:ディア・ギマルディ通り、10、ローマ

تلفنهمراه:

تلفنمحلکار:

...
もっと見る

もっと見る

照明技術者

پستالکترونیک: [メール保護]

آدرس:ローマ

あなたの名前:3391809391

تلفنمحلکار:

翻訳:映画館の電気技師 - 土木および産業用設置技師 - スマートハウスプロジェクト

...
میلادمیرزایی

میلادمیرزایی

あなたのお気に入りのお気に入りに追加しました...

پستالکترونیک: [メール保護]

آدرس:

ダウンロード:3383732830(39 +)

تلفنمحلکار:

...
ایرانیانمقیمایتالیا

وحیدذولفقاری

محققدرزمینهاینترنتاشیاء

پستالکترونیک: [メール保護]

تلفنهمراه:0393397486924 +

محلکار:39503158238 +

...

خدماتسفارشوپخشغذایایرانی

住所: テルニ
電話番号: 3921205612-3935811957
Email: [メール保護]
ウェブ:

مدیر: فریده壁紙صالحی

رستورانتنور

住所: Via Chiana 54-56、00198、ローマ
電話番号: 0685300416
Email:
ウェブ: https://www.ristorantetanur.com

مدیر:

رستورانکباب

住所: Via di Grottarossa、52、00189、ローマ
電話番号: 0630310231
Email:
ウェブ: http://www.ristorantepersiano.it

مدیر: حسینپرپنچی

نانوایی

住所: Via Francesco Laparelli、76tローマ
電話番号: 3318189456
Email: [メール保護]
ウェブ:

مدیر: 

  パブロ
  1. بلی/ Siのخیر/いいえ
  2. عکس

   باحداکثر5مگابیتبارگذاریکنیدJPG、PNG、GIFلطفآفایلپیوستخودرابافرمت


  1. ダウンロード(英語)お気に入りに追加しました

   توضیحات

  キャプチャ

  *必須

  【/ Su_row] [/ su_tab]
  シェア
  • 14
   株式
  未分類