راهنمایتحصیلدرایتالیا

ダウンロードした写真

あなたのお気に入りの写真を追加してください ایتالیا درکلیهمقاطعتحصیلیدانشجومیپذیردواینکشوریکیازنخستینمقاصددانشجویانایرانیبرایادامهتحصیلاست、لیکنتحصیلدردانشگاههایایتالیاامتیازوکاستیهاییداردکهدرتجربه、باگذرزمانآشکارمیگردد。

انتخابرشتهودانشگاهمناسببرایتحصیلدرایتالیا、شرایطاخذبورستحصیلی、ثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه、راهنمایاموراداریدرکشورایتالیا、راهنمایارتقاء お問い合わせ وتحصیلدرایتالیا、چگونهمیتواناتاقیاخانهکرایهنمود? 、چگونهمیتوانسیمکارتتلفنهمراهتهیهنمود? 、چگونهمیتوانحساببانکیافتتاحنمود? 、ودههانکتهدیگر、ازمسائلیاستکهاغلبدانشجویاندربدوورودبهایتالیاباآندرگ

بهاشتراکگذاریاینتجربیاتودراختیارداشتناطلاعاتدقیقدراینخصوص、چشماندازاینتجربهراروشنتر;علاقهمندانراآگاهتر;تصمیمگیریوبرنامهریزیبرایتحصیلدرایتالیاراآسانتر;ودرصورتتمایلبهپیمودناینراهあなたの名前を付けて保存してください。

あなたのお気に入りのページを表示するにはコメントを追加してください。


1-最新バージョン انتخابرشته/شهر/دانشگاه2-پیشازسفربهایتالیا3-壁紙の詳細画像4-ریفیتزندگیوتحصیلدرایتالیا5-بیشتربدانید

درگامنخست;بایدبرمبنایمتغیرهایینظیررشتهتحصیلیوزبانارایهدروس(ایتالیایییاانگلیسی);دانشگاههایارایهکننده;شرایطزندگیدرشهرهاییکهدانشگاههادرآنهاواقعاند;شهریهوکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییپیشبینیشده ;ومتغیرهایشخصینظیرنیازبهکاردانشجویی(20ساعتدرهفته)وامکانآندرشهرهایمختلف、بهانتخابیجامعنایلگردید。

♦ برایآشناییبادانشگاههایارایهکنندهرشتهتحصیلیموردنظر、میتوانیدبهیکیازدو سامانهجستوجوزارتآموزش、دانشگاهوتحقیقاتایتالیا یا http://cercauniversita.cineca.it مراجعهنمایید。

♦ بامراجعهبهسایتدانشگاهموردنظر、وجستوجویرشتهانتخابی;میتوانباشرحدروس;تقویمآموزشیسالیانه;نحوهثیتنامدرآنرشتهوآزمونهایورودی;شهریهوکمکهزینهتحصیلیدانشگاهی(درصورتوجود);آییننامه موزشیوانضباطی؛ودیگراطلاعاتنظیرزبانارایهدروسو..آشناگردید。

♦ رتبهبینالمللیدانشگاههایایتالیا؛ودانشکدهارایهکنندهرشتهانتخابیرانیزمیماواکیاکیاویاویاوبابو http://www.shanghairanking.com تعییننمود。

♦ یشنهادمیگرددهازاعتبارمدرکدانشگاهموردنظردرایتالیابرایوزارتعلومتمداولووحوحوق پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیوزارتعلوم、تحقیقاتوفناوریج.ا.ایران طبينانحاصلنمایید。

♦ برایاطلاعازهزینههایزندگیدرشهرهایایتالیامیتوانیدبهسایتاینترنتی مؤسسهملیآمارایتالیا(ISTAT) مراجعهنموده;وباجستوجویکلیدواژه月平均支出هزینههایزندگیدرآنشهررابرآوردنمایید。

♦ ممکنین、درخصوصهزینهمسکننیز、میتوانیدبامراجعهبهیکیازسایتهایاینترنتیجستوجوییسکنیسزو https://www.bakeca.it یا https://www.kijiji.it یا https://www.casa.it و…هزینههایماهیانهسکونتدرشهرموردنظرراارزیابینمایید。

♦ علاوهبراین、درصورتیکهبرایرشتهموردنظردردانشگاهانتخابی、کمکهزینهدانشگاهیپیشبینینگردیده、میتوانبامراجعهبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتی 他の人とのコミュニケーション(ANDISU) 、عنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانمربوطهونشانیپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیآنر وازچندوچونشرایطومدارکموردنیاز؛ زمانونحوهثبتنام؛ رقمکمکهزینهتحصیلیوجدولزمانبندیاعطاءآن؛ شرایطحفظآن؛ نحوهواگذاریخوابگاههایدانشجوییو…دراستانمربوطهمطلعگردید。

あなたのお気に入りの写真を追加してください

あなたが追加したお気に入りのリストを表示するにはここをクリックしてください。

•اگراینزبانانگلیسیاست、درغالبدانشگاههایایتالیابایدیکیازمدارکIELTS - 6; TOEFLE - 78; TOLIMO - 600;یاFCE-169راارایهنمایید。

•اگراینزبانایتالیاییاست、بایدگواهینامهموفقیتدرآزمونسطحB2 / CILSاروپاییراارایهنمایید。 برایاخذاینگواهینامهدرایران、میتوانیددردورههایآموزشیمدرسهایتالیاییピエトロデッラدرتهرانشرکتنموده谷;یابامطالعهکتابهایエスプレッソ1 2ودرآزمون外اینمدرسهشرکتنمایید。 برایآشناییباایندورههاوآزمونهاواطلاعازنحوهثبتنامدرآن、به پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیممارسهایتالیایاتهران  مراجعهنمایید。

اخذپذیرش

درسومینگام、بایدازدانشگاهموردنظراخذپذیرشنمودهوروادیددانشجوییدریافتنمایید(اخذپذیرشدانشجوییبرایزبانآموزانمدرسهایتالیاییتهران、ازطریقاینمدرسهپیگیریمیگردد)。

برایشرکتدرآزمونهایورودیدانشگاههایایتالیابایددرسامانه www.universitaly.it ثبتنامنمود;وبرایاطلاعازمدارکموردنیازوروندصدورروادیددانشجویینیزمیتوانبه پایگاهعربي مراجعهنمود

♦ پیشثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه

باتوجهبهاینکهمهلتثبتنامآنلاین、جهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلوخوابگاهدانشجوییاستانی、پیشاززمانصدورروادیدوآزمونهایورودیدانشجویانخارجیمیباشد;پیشنهادمیگرددکه、واجدینشرایطمتقاضیکمکهزینهوخوابگاهその他

متقاضیانمیتوانندبامراجعهبه پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیانجمنملیارگانهایحقوقتحصیلدانشگاهی(ANDISU) 、عنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانمربوطهونشانیپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیآنرایافته;وازچندوچونشرایطومدارکموردنیاز;وزمانونحوهثبتنامجهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییدراستانمحل تحصیلمطلعگردند。

گامپنجمبهمجموعهاقداماتضروریپسازورودبهکشورایتالیا、بهترتیبشاملمواردذیل、مربوطمیشود:

♦ شرکتدرآزمونورودیدانشگاهکهدرخصوصآنپیشنهادمیگردد;پیشترمحلآنراشناسایی;واطلاعاتکافیازنحوهبرگزاریآنراکسبنمایید。

♦ کلیهاموراداریدرکشورایتالیا、نیازمنددراختیارداشتنیککدمالیاتی税法استکهبامراجعهبهنزدیکترین歳入庁درشهرمقصد、میتوانیدآنرادریافتنمایید。

♦ درخصوصپذیرفتهشدگاندرآزمونورودی;پسازاخذکددانشجوییMtricola;وراهاندازیصفحهشخصیدانشجودرپایگاهاینترنتیدانشگاهInfostud;پرداختنخستینقسطشهریه;登録اولویتداردのجهتارایهدرخواستگواهیتحصیلی証明。 اینگواهیازمدارکموردنیازدرخواستکارتاقامتدانشجویی許可است滞在。

♦ اخذبیمهعمومیدانشجویی(ششماههیایکساله)باخدماتمحدود;یابیمهASLکهاعتبارآنازماهژانویههرسالبوده;درکلیهکشورهایاتحادیهاروپاموردپذیرشمیباشد;وباآنمیتوانپزشکخانوادهنیزانتخابنمود。

♦ درخواستکارتاقامتدانشجوییレジデンス許可کهبرایاخذآن、نخستبایدبامراجعهبهدفاترپستدارایپیشخوان友達、بستهدرخواستاینکارتキットرادریافتنمود;وپسازتکمیلدرخواستنامهوالصاقمدارکدرخواستی;آنرابامراجعهبهدفاتر پستبهنهادذیربطارسال;ورسیدووقتتعیینهویتدریافتنمود。

پسازتعیینهویت、روندامورباواردنمودنکدرهگیریمندرجدررسیدپستیدرسامانهپلیسمهاجرتقابلپیگیریاست。 پسازاعلامخبرآمادهتحویلبودنکارتاقامتدراینسامانه、اینکارتدرنزدیکتریندفترپلیسبهآدرسمحلسکونتتحویلمیگردد。 اطلاعاتدقیقدراینخصوص、درسامانهامورمهاجرتایتالیاقابلدسترسیاست。

♦ درخواستصدورکارتغذاخوریメンサ;کارتکتابخانه;ودیگرخدماتدانشجویی。

♦ جهتبرخورداریازخدماتدانشجوییج.ا.ایرانبهدانشجویانخارجازکشورمیتوانیددرسامانهتانید ودرکنسولگریج.ا.ایراندریکیازشهرهایرمیامیلانتشکیلپروندهدهید。 جهتآشناییبااینخدماتدانشجوییمیتوانیدبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیسفارتج.ا.ایرانرمرتج.ا.ایرانررمنسنسروسرورونسنسروسروروسنسنورورسسروروسروروسروسرورورسنسروسروروروسروسروروسرورونسروسروروسروروسروروسروروسروروسروروسروروسروروسروروسروروسروروسروروسروروو

پاسخبهپرسشهاییکهمیتواندبهارتقاءکیفیتزندگیوتحصیلدرایتالیاکمککند

♦ انواع

دانشگاههایایتالیا あなたのお気に入りの写真を追加してください
免責事項:

♦ بخشهایآموزشیاصلیتحصیلاتتکمیلیدرایتالیاکداماست?
تحصیلاتدانشگاهی、تحصیلاتعالیهنروموسیقی、وتحصیلاتعالیفنی

♦ مقاطعتحصیلاتتکمیلیدرایتالیا;پیشنیارهایآنها、ومعادلهایشاندرنظامآموزشیایرانکداماست?
Uinversitaraディプロマ(DU):پیشنیازایندورهدیپلمدبیرس​​تان;وطولآن3-2;ومعادلکاردانیدرایراناست。
卒業証書(DL):پیشنیازایندورهدیپلممتوسطهاست;ودارندگانDUهمانرشتهازسالدومایندورهراآغازمیکنند;طولایندوره6-4سالاست;ودورههای4سالهدرایرانکارشناسی;ودوره 5سالهکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
大学院卒業(DS):پیشنیازایندورهکارشناسی;وطولآن5-2سالاست、ودرایرانکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
博士(DR):پیشنیازایندورهکارشناسیارشد;وطولآن4-3سالاست、ودرایراندکتراارزیابیمیشود。

♦ چهکمکهزینههایتحصیلیدردانشگاههایایتالیاوجوددارد?
کمکهزینهتحصیلیدانشگاهیمقاطعکارشناسیارشدودکترا;کمکهزینهتحصیلدانشگاهیدانشجویانبرتر;کمکهزینهتحصیلیبرنامهتبادلدانشجودراروپا(طرحエラスムス);کمکهزینهدانشگاهیفرصتمطالعاتیدانشجویاندانشگاههایایتالیاخارجازاینکشور;کمکهزینهتحصیلیاستانی。

♦ چهوسایلنقلیهایبرایعزیمتازفرودگاههایبینالمللیایتالیابهمرکزشهروجوددارد?
تاکسی(کهبرایعزیمتازفرودگاهبهمرکزشهرتعرفهثابتدارد);قطار;واتوبوس(اقتصادیترینوسیلهنقلیه)

♦ برایایابوذهابدرشهرهاچهامکاناتیپیشبینیگردیدهاست?
گواهینامهرانندگیایرانیبینالمللیشدهبرایدانشجویانمعتبرنیست。

تاکسیدرایتالیاعلاوهبرایستگاههایثابتشهری;غالباباتماستلفنیدرخواستگردیده;وهزینهآنباتاکسی - مترمحاسبهمیشود。

وسایلنقلیهعمومیشاملمترو(درصورتوجود);اتوبوس;تراموا;وقطارهایحومهشهر、ساعاتکاریمشخصیدارندکهشبهایجمعهوشنبه;وبرخیدیگرتعطیلاتدیرتربهپایانمیرسد。 پسازاتمامزمانکاریقانونیاتوبوسهادرغالبشهرهایایتالیا、اتوبوسهایشبانهپیشبینیگردیدهاست。

برایایابوذهاببااینوسایلمیتوانبلیطبراییکباراستفاده;یابلیطروزانه;دوروزانه;هفتگی;ماهیانه;وسالیانهخریدارینمود。 بلیطهایماهیانهوسالیانهبرایدانشجویانتخفیفهایویژهایدارد。 اینتخفیفهابرایجواناندرمواردیبیشترنیزمیباشد。

اگردرحومهشهراقامتدارید;ساعاتحرکتوسایلنقلیهعمومیدرحومهمحدودیتهاییداردکهبایدبهآنتوجهنمایید。 همچنینحرکتاینوسایلدرحومهشهرهایبزرگ、محدودهبندیهاییدارد;کهبلیطوقیمتآنبرایهرمحدودهمتفاوتمیباشد。

درصورتیکهبدونبلیطازوسایلنقلیهعمومیاستفادهنماییدوتوسطمأمورانمربوطهمتوقفگردید、جریمههاییپیشبینیگردیده;کهاگرکارتشناساییبههمراهنداشتهباشید(عدمهمراهداشتنکارتشناساییدرایتالیاجرمبوده;وباانتقالبهادارهپلیسو جریمهنقدیهمراهخواهدبود);جریمهایبهآنافزودهشده;واگراینجریمهرانقداپرداختننمایید、رقمآنافزایشخواهدیافت。

♦ چگونهمیتوانسیمکارتتلفنهمراهتهیهنمود?

مهمتریناپراتورهایتلفنهمراهدرایتالیا、Vodafone؛ 風ティムوXNUMXつのهستند。 انتخابازمیانایناپراتورهابهخدماتیکهمایلبهدریافتآنهستید؛ آنتندهیدرمنطقهمورداستفاده؛ وپیشنهاداتوتخفیفاتویژهدرزمانخریدو…بستگیدارد。

قراردادخریدمیتواندبهشکلخریداعتباروکسرهزینهمصرفازآن;یاپرداختهزینهثابتماهیانهبرایحدمصرفازپیشتعیینشدهباشد。

ایناپراتورهادرکلیهفرودگاههاوایستگاههایقطارشعبهداشته、وباارایهپاسپورتمیتوانازایشانسیمکارتخریدارینمود。 سیمکارتخریداریشدهمعمولا、مدتزمانیپسازواگذاری、فعالمیگردد。

♦ برایاقامتموقتدربدوورودبهایتالیاچهامکاناتیوجوددارد?
حتیاگردرخواستشمابرایاقامتدرخوابگاهدانشجوییپذیرفتهشدهباشد、درقریببهاتفاقموارداینخوابگاهدربدوورودبهشماتحویلدادهنخواهدشد;وشماناگزیرازپیشبینییکاقامتگاهموقتخواهیدبود。

برخیدانشگاههااقامتگاههاییキャンパスدارندکههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازدیگراقامتگاهکمتراست。 درصورتعدموجودچنیناقامتگاهی、میتوانیدازهتلホテル;مهمانخانهホステル;یاخوابگاهعمومی寮استفادهنمایید;کهبهترتیب、خدماتوهزینههایشانکمتراست。

پیشنهادمیگرددکهرزروراازسامانههایمعتبرینظیر予約انجامداده;وشرایطوخدماتاقامتگاهرابهدقتمطالعهوسپسانتخابنمایید。

امکانکرایهاقامتگاهموقتدرمنزلنیز、درسامانههایینظیرAirbnbوجوددارد;کهغالبااقتصادیتراست。

♦ شركةمیتواناتاقیاخانهکرایهنمود?
بسیاریازدانشگاههایایتالیا;بهویژهدانشگاههاییکهازمرکزشهرفاصلهدارند、اقامتگاههایدانشجوییキャンパスدارند;کههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازاقامتگاههایمعمولکمتراست。 ارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستاننیزدربسیاریدانشگاهها、دفاتریداردکهدریافتنمسکن、دانشجویانرایاریمیرساند。

پسازایندوامکان、مطمئنترینشیوهتهیهمسکندرایتالیاکهبدونشکباانعقادقراردادهمراهخواهدبود、یافتنمسکنازطریقبنگاهمعاملاتملکی不動産است;کهدراینصورتبایدمعادلیکماهکرایهخانهرابهعنوانحقالعملبه بنگاهمربوطبپردازید。

علاوهبراین、غالباباشروعسالتحصیلی、کسانیکهمایلبهکرایهدادناتاقیاخانهبهدانشجویانهستند、آگهیهاییرادرمحلتابلوهایاعلاناتدانشگاهینصبمینمایند。 چنیناعلاناتیدرمحلایستگاههایمترووسوپرمارکتهایهرمحلنیزبهچشممیخورد。 متداولترینراهجستوجویمسکندرایتالیا、پایگاههایاینترنتیاستکهشناختهشدهترینآنهااینپایگاههامیباشد:
www.casa.it、www.subito.it、www.bakeca.it、www.kijiji.it、www.immobiliari.it、www.idealisti.it .. ..
درغالباینپایگاههاشمامیتوانید、علاوهبرانتخابشهرومحله؛ نوعاقامتگاهاعمازخانه؛ یکاتاقدرخانهو…را؛ بههمراهسقفپرداخت؛ ودیگرمؤلفههاانتخابنمایید؛ وآگهیهایمرتبطغالبامصوررامشاهدهنموده؛ وپسازانتخاب、قرارملاقاتیراازطریقتماستلفنی؛ یاارسالپستالکترونیکبرایمشاهدهاقامتگاهتنظیمنمایید。 پیشنهادمیگرددکهدرمطالعهاینآگهیها、بهشرایطیماننداینکهآیاهزینههایینظ برق؛ گاز؛ تلفن؛ واینترنتکهاصطلاحا費用消費یاユーティリティنامیدهمیشود、درکرایهماهیانه月額料金محاسبهگردیده(サービス料が含まれています) یاجداگانهپرداختمیگردد(費用を除く) وآیامبلغیبرایهزینههایعممساختمان月額料金پرداختمیشود? ودرصورتپرداخت、برعهدهشمااست؛ یاخیر? واینکه؛ خانهیااتاقمبلهプロパティهست؛ یاخیر? واینکهگرمایشخانهبهانتخابشمابوده(独立した暖房) یابهصورتمرکزیساعاتیدرروز(غالبابین10-8ساعتدرفصلهایسردسال)روشنمیگردد(中央加熱)و…توج همچنین、غالبامبلغیبهعنوانپولپیش(預金/預金)نیزپرداختمیگردد؛ کهعرفآنمعادلدوماهکرایهخانهاست؛ هرچندبرخیمؤجرینآنرادریافتننموده؛ یامعادلیک؛ یاسهماهکرایهرامطالبهمینمایند。 اینمبلغزماننقلمکانشما、بهشرطعدمواردنمودنخسارتبهخانه؛ پسازکسرقبوضبازگرداندهمیشود。 علاوهبراین、مطابقعرفایتالیایی、شماموظفهستید、درصورتتمایلبهنقلمکان、مدتیپیشترکهغالبادوماهاست、نقلمکانخودرابهصاحبخانهاطلاعرسانینمایید。

اگرچهغالباهزینهکرایهخانههایبدونقرارداداندکیکمتراست;اماپیشنهادمیگرددکهاقامتگاهیدارایقراردادرسمیراکرایهنموده;وامنیتاقامت;وسهولتسازوکارهایاداریآتیخودراتضمین;وبااعلاننشانیاقامتخودبهشهرداریمنطقه ;وضعیتاقامتレジデンスخودراروشن;وگواهیمرتبطباآنرادریافتنمایید。

♦ چگونهمیتوانحساببانکیافتتاحنمود?
پسازمشخصشدنوضعیتونشانیاقامتتانمیتوانیدحسابجاریبانکیCNTO現在افتتاحنموده;وکارتبانکدریافتکرده;وازامکاناتخرید;ودریافتخدماتبانکیاینترنتیبهرهمندگردید。 بانکهادرایتالیاغالبابابتخدماتخودکارمزدهایماهیانه;وموردیدریافتمینمایند。 دراینمیانبرخیبانکها、حسابهایدانشجوییرایگانپیشبینینمودهاند;پستبانکBancopostaدرایتالیا、یکیازبانکهاییاستکهخدماتبانکیپایهسابقالذکررا、بدوندریافتهزینهماهیانهارایهمینماید。

♦ شركةالعربيةالعربيةالعربية
خریدازبازارها市場درخصوصغالباقلام、اقتصادیترینراهخریدموادغذاییدرایتالیامیباشد。 - دربینسوپرمارکتهانیزبرخیگرانقیمت؛ وبرخیدیگرنظیرIn's、Taudi、Auchanو…اقتصادیترمحسوبمیگردند。 دریافتکارتسوپرمارکت(رایگان)بهشماکمکخواهدکردکهعلاوهبربرخورداریازبرخیتخفیفهایویژه、بهازاءمیزانیازخریددرطولزمان、امتیازاتیکسبنمایید。 کهبرایهرسطحآن、جوایزوخدماتیدرنظرگرفتهشدهاست。 - درخصوصدیگراقلام、خریداینترنتیازپایگاههایینظیرAmazonمیتواندمقرونبهصرفهباشد。 وخریدپوشاک؛ لوازمبرقیوبسیاریازدیگراقلامدردونوبتحراجژانویه-فوریه؛ وژوئن-جولایバランスمیتواندبابیشاز70%تخفیفهمراهباشد。 همچنین、درصورتخریدبیشاز155یورودریکنوبت、میتوانیدنامهمعافیتمالیاتی免税دریافتنم کهدراینصورت、مبلغمالیاتافزودهشدهبهقیمتآنکالا、بهشماعودتدادهخواهدشد。

♦ درصورتعدمقبولیدرآزمونورودیدانشگاه;هرسالهرشتههایآزادیدردانشگاههامعرفیمیگردد;کهمشروطبهموفقیتدردریافتمعرفینامهجدیدازکنسولگریایتالیادرتهران、میتوانیددریکیازآنرشتههاادامهتحصیلدهید。 اینامکانبرایکسانیکهدرآزمونزباندانشگاهموفقنشدهباشند、بادشواریهمراهخواهدبود。

♦ دردانشگاههایایتالیادفاترینظیرこんにちはオフィス並べ替えو…وجودداردکهدرآن、دانشجویانسالهایبالاتردربدوورود、شماراراهنمایی؛ ودراموراداریوثبتناممساعدتمینمایند。

♦ شهریههایدانشگاهیدرکشورایتالیا、غالبادراقساطمختلفپرداختمیگردد;وتأخیردرپرداختآندرمهلتمقرر、باجریمهنقدیهمراهخواهدبود。

♦ درآغازهرسالتحصیلیدرایتالیاپیشازانقضاءمهلتمقرر、بایدفهرستدروسیکهقصدشرکتدرکلاسهاوآزمونپایانیآنرادارید計画の研究、بهدفترآموزشدانشکدهارایهنمایید。 あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しますお気に入りに追加しました غالباشرحدروس;مشخصاتمدرس;تقویمآموزشی;وموادامتحانی;محلبرگزاریکلاسها;وحتیتاریخآزمونپایانی;درصفحهمربوطبههرواحددرسیدرپایگاهاطلاعرسانیهررشته、درآغازسالتحصیلیانتشارمییابد;کهدرخصوص آنبایدبهپیشنیازها;شرطضرورتیاعدمضرورتشرکتدرکلاسها周波数دقتنمود;وبرایشرکتدرآزمونپایانینیز;درمهلتمقرر;شرکتدرآزمونرارزرو予約نموده;ودربسیاریرشتهها;درصورتموفقیتدرآزمون受信したメッセージを受信しました受信したメッセージを削除しました。

♦ تعدادواحدهایدرسیクレジットپیشفرضبهازاءهرسالتحصیلیتقریبا60واحداست;کهبرمبنایآن;برایدورههای2、3、4;و5ساله;حدودا120、180、240;و360واحدمیباشد;کهدرغالب رشتهها;بخشیازآنبهکارآموزی;ودررشتههاینیازمندطرحیاپایاننامهبرایفارغالتحصیلی;بخشیبهایندواختصاصیافتهاست。

♦ درنظامآموزشیایتالیا;انتقالرشتهوجابهجاییدانشگاهیتحتشرایطیخاصپیشبینیگردیدهاست。

♦ درایتالیا、دریکدورهتحصیلی、تنهاازیککمکهزینهتحصیلیمیتوانبهرهبرد;ومطابققوانینارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی、کمکهزینهتحصیلیدریکمقطعتحصیلی;تنهایکباربهازاءسنواتتحصیلیقانونیآنمقطع+ 1سال(نصف کمکهزینه)ارایهمیگردد。

♦ علاوهبرکمکهزینهارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی؛ درغالبدانشگاههایایتالیا、کمکهزینهدیگری؛ بهازاءساعاتمعینیکاردانشگاهیدرکتابخانه؛ こんにちはオフィスدفاتر並べ替えو…پیشبینیگردیدهاست。

♦ علاوهبربرنامههایفرهنگیرایگانغالبدانشگاهها;تخفیفهایویژهدانشجوییبرایورودبهاماکنفرهنگیاینظیرموزهها;یامجموعههایورزشیطرفقراردادبادانشگاههاپیشبینیگردیدهاست。

♦ درکلیهشهرهایایتالیا؛ جشنوارههایفرهنگیمختلف؛ یابرنامههایویژهایدرمناسبتهایینظیرسالنوبرگزارمیگردد。 دربرخیشهرها؛ مناسبتهایینظیرشبهایموزهنیزبرپامیشودکهدرجریانآن؛ موزههابهصورترایگانتاپاسیازشبمفتوحاست。 همچنینبرخیروزهادرماه؛ ورودیبرخیسینمازیرقیمتاست؛ ودربرخیشهرها؛ ورودبهبرخیموزههاوسایتهایباستانشناسیدرروزهایخاصیازماهرایگاناست。 تخفیفهایمشابهیدرخصوصوسایلنقلیهبینشهری؛ اقامتگاههاو…بهشرطپیشخریدنیزوجوددارد؛ یادرخصوصسفرهای24ساعتهبابرخیقطارهانیزتخفیفهاییپیشبینیشدهو...آگاهیازاینامکاناتدرایتالیاواروپا、توانگردشگریفرهنگیشماراافزایشخواهدداد。 بهویژهکهبادراختیارداشتنکارتاقامتدانشجویی居住許可امکانسفردرکشورهایاتحادیهاروپارا

♦ あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しました علاوهبراین、درمجاورتغالبآکادمیهایهنریادانشکدههایفنیمهندسینیز、فروشگاههاییاقلاممصرفیایندانشجویانراباتخفیفهایویژهبهایشانعرضهمینمایند;ودرنهایت、دربرخیدانشگاهها、رایانهباتخفیفویژهبهدانشجویانعرضهもっと見る

معرفیمشاغلایرانیاندرایتالیا

シェア
  • 5
    株式
未分類