راهنمایتحصیلدرایتالیا

ダウンロードした写真

あなたのお気に入りの写真を追加してください ایتالیا درکلیهمقاطعتحصیلیدانشجومیپذیردواینکشوریکیازنخستینمقاصددانشجویانایرانیبرایادامهتحصیلاست、لیکنتحصیلدردانشگاههایایتالیاامتیازوکاستیهاییداردکهدرتجربه、باگذرزمانآشکارمیگردد。

انتخابرشتهودانشگاهمناسببرایتحصیلدرایتالیا、شرایطاخذبورستحصیلی、ثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه、راهنمایاموراداریدرکشورایتالیا、راهنمایارتقاء お問い合わせ あなたのお気に入りの写真を追加してください翻訳を追加してください あなたのお気に入りの写真を追加してください あなたのお気に入りのアイテムを追加しました あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しました...続きを読む...続きを読む

بهاشتراکگذاریاینتجربیاتودراختیارداشتناطلاعاتدقیقدراینخصوص、چشماندازاینتجربهراروشنتر;علاقهمندانراآگاهتر;تصمیمگیریوبرنامهریزیبرایتحصیلدرایتالیاراآسانتر;ودرصورتتمایلبهپیمودناینراهあなたの名前を付けて保存してください。

あなたのお気に入りのページを表示するにはコメントを追加してください。


1-最新バージョン انتخابرشته/شهر/دانشگاه2-پیشازسفربهایتالیا3-壁紙の詳細画像4-ریفیتزندگیوتحصیلدرایتالیا5-بیشتربدانید

درگامنخست;بایدبرمبنایمتغیرهایینظیررشتهتحصیلیوزبانارایهدروس(ایتالیایییاانگلیسی);دانشگاههایارایهکننده;شرایطزندگیدرشهرهاییکهدانشگاههادرآنهاواقعاند;شهریهوکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییپیشبینیشده ;ومتغیرهایشخصینظیرنیازبهکاردانشجویی(20ساعتدرهفته)وامکانآندرشهرهایمختلف、بهانتخابیجامعنایلگردید。

برایآشناییبادانشگاههایارایهکنندهرشتهتحصیلیموردنظر、میتوانیدبهیکیازدو سامانهجستوجوزارتآموزش、دانشگاهوتحقیقاتایتالیا یا http://cercauniversita.cineca.it مراجعهنمایید。

بامراجعهبهسایتدانشگاهموردنظر、وجستوجویرشتهانتخابی;میتوانباشرحدروس;تقویمآموزشیسالیانه;نحوهثیتنامدرآنرشتهوآزمونهایورودی;شهریهوکمکهزینهتحصیلیدانشگاهی(درصورتوجود);آییننامه موزشیوانضباطی؛ودیگراطلاعاتنظیرزبانارایهدروسو..آشناگردید。

رتبهبینالمللیدانشگاههایایتالیا؛ودانشکدهارایهکنندهرشتهانتخابیرانیزمیماواکیاکیاویاویاوبابو http://www.shanghairanking.com تعییننمود。

یشنهادمیگرددهازاعتبارمدرکدانشگاهموردنظردرایتالیابرایوزارتعلومتمداولووحوحوق پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیوزارتعلوم、تحقیقاتوفناوریج.ا.ایران طبينانحاصلنمایید。

برایاطلاعازهزینههایزندگیدرشهرهایایتالیامیتوانیدبهسایتاینترنتی مؤسسهملیآمارایتالیا(ISTAT) مراجعهنموده;وباجستوجویکلیدواژه月平均支出هزینههایزندگیدرآنشهررابرآوردنمایید。

ممکنین、درخصوصهزینهمسکننیز、میتوانیدبامراجعهبهیکیازسایتهایاینترنتیجستوجوییسکنیسزو https://www.bakeca.it یا https://www.kijiji.it یا https://www.casa.it ……もっと見る…………………………………………………………………………………………………。

علاوهبراین、درصورتیکهبرایرشتهموردنظردردانشگاهانتخابی、کمکهزینهدانشگاهیپیشبینینگردیده、میتوانبامراجعهبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتی 他の人とのコミュニケーション(ANDISU) 、عنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانمربوطهونشانیپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیآنرایافته;وازچندوچونشرایطومدارکموردنیاز;زمانونحوهثبتنام;رقمکمکهزینهتحصیلیوجدولزمانبندیاعطاءآن;شرایطحفظآن。あなたのお気に入りの写真を追加しませんか。

あなたのお気に入りの写真を追加してください

あなたが追加したお気に入りのリストを表示するにはここをクリックしてください。

•اگراینزبانانگلیسیاست、درغالبدانشگاههایایتالیابایدیکیازمدارکIELTS - 6; TOEFLE - 78; TOLIMO - 600;یاFCE-169راارایهنمایید。

•اگراینزبانایتالیاییاست、بایدگواهینامهموفقیتدرآزمونسطحB2 / CILSاروپاییراارایهنمایید。 برایاخذاینگواهینامهدرایران、میتوانیددردورههایآموزشیمدرسهایتالیاییピエトロデッラدرتهرانشرکتنموده谷;یابامطالعهکتابهایエスプレッソ1 2ودرآزمون外اینمدرسهشرکتنمایید。 برایآشناییباایندورههاوآزمونهاواطلاعازنحوهثبتنامدرآن、به پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیممارسهایتالیایاتهران مراجعهنمایید。

اخذپذیرش

درسومینگام、بایدازدانشگاهموردنظراخذپذیرشنمودهوروادیددانشجوییدریافتنمایید(اخذپذیرشدانشجوییبرایزبانآموزانمدرسهایتالیاییتهران、ازطریقاینمدرسهپیگیریمیگردد)。

برایشرکتدرآزمونهایورودیدانشگاههایایتالیابایددرسامانه www.universitaly.it ثبتنامنمود;وبرایاطلاعازمدارکموردنیازوروندصدورروادیددانشجویینیزمیتوانبه پایگاهعربي مراجعهنمود

پیشثبتنامکمکهزینهتحصیلیوخوابگاه

باتوجهبهاینکهمهلتثبتنامآنلاین、جهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلوخوابگاهدانشجوییاستانی、پیشاززمانصدورروادیدوآزمونهایورودیدانشجویانخارجیمیباشد;پیشنهادمیگرددکه、واجدینشرایطمتقاضیکمکهزینهوخوابگاهその他

متقاضیانمیتوانندبامراجعهبه پایگاهاطلاعرسانیاینترنتیانجمنملیارگانهایحقوقتحصیلدانشگاهی(ANDISU) 、عنوانارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانمربوطهونشانیپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیآنرایافته;وازچندوچونشرایطومدارکموردنیاز;وزمانونحوهثبتنامجهتارایهدرخواستبهرهمندیازکمکهزینهتحصیلیوخوابگاهدانشجوییدراستانمحل تحصیلمطلعگردند。

گامپنجمبهمجموعهاقداماتضروریپسازورودبهکشورایتالیا、بهترتیبشاملمواردذیل、مربوطمیشود:

شرکتدرآزمونورودیدانشگاهکهدرخصوصآنپیشنهادمیگردد;پیشترمحلآنراشناسایی;واطلاعاتکافیازنحوهبرگزاریآنراکسبنمایید。

کلیهاموراداریدرکشورایتالیا、نیازمنددراختیارداشتنیککدمالیاتی税法استکهبامراجعهبهنزدیکترین歳入庁درشهرمقصد、میتوانیدآنرادریافتنمایید。

درخصوصپذیرفتهشدگاندرآزمونورودی;پسازاخذکددانشجوییMtricola;وراهاندازیصفحهشخصیدانشجودرپایگاهاینترنتیدانشگاهInfostud;پرداختنخستینقسطشهریه;登録اولویتداردのجهتارایهدرخواستگواهیتحصیلی証明。 اینگواهیازمدارکموردنیازدرخواستکارتاقامتدانشجویی許可است滞在。

اخذبیمهعمومیدانشجویی(ششماههیایکساله)باخدماتمحدود;یابیمهASLکهاعتبارآنازماهژانویههرسالبوده;درکلیهکشورهایاتحادیهاروپاموردپذیرشمیباشد;وباآنمیتوانپزشکخانوادهنیزانتخابنمود。

درخواستکارتاقامتدانشجوییレジデンス許可کهبرایاخذآن、نخستبایدبامراجعهبهدفاترپستدارایپیشخوان友達、بستهدرخواستاینکارتキットرادریافتنمود;وپسازتکمیلدرخواستنامهوالصاقمدارکدرخواستی;آنرابامراجعهبهدفاتر پستبهنهادذیربطارسال;ورسیدووقتتعیینهویتدریافتنمود。

پسازتعیینهویت、روندامورباواردنمودنکدرهگیریمندرجدررسیدپستیدرسامانهپلیسمهاجرتقابلپیگیریاست。 پسازاعلامخبرآمادهتحویلبودنکارتاقامتدراینسامانه、اینکارتدرنزدیکتریندفترپلیسبهآدرسمحلسکونتتحویلمیگردد。 اطلاعاتدقیقدراینخصوص、درسامانهامورمهاجرتایتالیاقابلدسترسیاست。

درخواستصدورکارتغذاخوریメンサ;کارتکتابخانه;ودیگرخدماتدانشجویی。

جهتبرخورداریازخدماتدانشجوییج.ا.ایرانبهدانشجویانخارجازکشورمیتوانیددرسامانهتاکثبتنامنموده;ودرکنسولگریج.ا.ایراندریکیازشهرهایرمیامیلانتشکیلپروندهدهید。 جهتآشناییبااینخدماتدانشجوییمیتوانیدبهپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیسفارتج.ا.ایراندررموسرکنسولگریمیلانمراجعهنمایید。

پاسخبهپرسشهاییکهمیتواندبهارتقاءکیفیتزندگیوتحصیلدرایتالیاکمککند

انواع

دانشگاههایایتالیا あなたのお気に入りの写真を追加してください
免責事項:

بخشهایآموزشیاصلیتحصیلاتتکمیلیدرایتالیاکداماست?
تحصیلاتدانشگاهی、تحصیلاتعالیهنروموسیقی、وتحصیلاتعالیفنی

مقاطعتحصیلاتتکمیلیدرایتالیا;پیشنیارهایآنها、ومعادلهایشاندرنظامآموزشیایرانکداماست?
Uinversitaraディプロマ(DU):پیشنیازایندورهدیپلمدبیرس​​تان;وطولآن3-2;ومعادلکاردانیدرایراناست。
卒業証書(DL):پیشنیازایندورهدیپلممتوسطهاست;ودارندگانDUهمانرشتهازسالدومایندورهراآغازمیکنند;طولایندوره6-4سالاست;ودورههای4سالهدرایرانکارشناسی;ودوره 5سالهکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
大学院卒業(DS):پیشنیازایندورهکارشناسی;وطولآن5-2سالاست、ودرایرانکارشناسیارشدارزیابیمیشود。
博士(DR):پیشنیازایندورهکارشناسیارشد;وطولآن4-3سالاست、ودرایراندکتراارزیابیمیشود。

چهکمکهزینههایتحصیلیدردانشگاههایایتالیاوجوددارد?
کمکهزینهتحصیلیدانشگاهیمقاطعکارشناسیارشدودکترا;کمکهزینهتحصیلدانشگاهیدانشجویانبرتر;کمکهزینهتحصیلیبرنامهتبادلدانشجودراروپا(طرحエラスムス);کمکهزینهدانشگاهیفرصتمطالعاتیدانشجویاندانشگاههایایتالیاخارجازاینکشور;کمکهزینهتحصیلیاستانی。

چهوسایلنقلیهایبرایعزیمتازفرودگاههایبینالمللیایتالیابهمرکزشهروجوددارد?
تاکسی(کهبرایعزیمتازفرودگاهبهمرکزشهرتعرفهثابتدارد);قطار;واتوبوس(اقتصادیترینوسیلهنقلیه)

برایایابوذهابدرشهرهاچهامکاناتیپیشبینیگردیدهاست?
گواهینامهرانندگیایرانیبینالمللیشدهبرایدانشجویانمعتبرنیست。

تاکسیدرایتالیاعلاوهبرایستگاههایثابتشهری;غالباباتماستلفنیدرخواستگردیده;وهزینهآنباتاکسی - مترمحاسبهمیشود。

وسایلنقلیهعمومیشاملمترو(درصورتوجود);اتوبوس;تراموا;وقطارهایحومهشهر、ساعاتکاریمشخصیدارندکهشبهایجمعهوشنبه;وبرخیدیگرتعطیلاتدیرتربهپایانمیرسد。 پسازاتمامزمانکاریقانونیاتوبوسهادرغالبشهرهایایتالیا、اتوبوسهایشبانهپیشبینیگردیدهاست。

برایایابوذهاببااینوسایلمیتوانبلیطبراییکباراستفاده;یابلیطروزانه;دوروزانه;هفتگی;ماهیانه;وسالیانهخریدارینمود。 بلیطهایماهیانهوسالیانهبرایدانشجویانتخفیفهایویژهایدارد。 اینتخفیفهابرایجواناندرمواردیبیشترنیزمیباشد。

اگردرحومهشهراقامتدارید;ساعاتحرکتوسایلنقلیهعمومیدرحومهمحدودیتهاییداردکهبایدبهآنتوجهنمایید。 همچنینحرکتاینوسایلدرحومهشهرهایبزرگ、محدودهبندیهاییدارد;کهبلیطوقیمتآنبرایهرمحدودهمتفاوتمیباشد。

درصورتیکهبدونبلیطازوسایلنقلیهعمومیاستفادهنماییدوتوسطمأمورانمربوطهمتوقفگردید、جریمههاییپیشبینیگردیده;کهاگرکارتشناساییبههمراهنداشتهباشید(عدمهمراهداشتنکارتشناساییدرایتالیاجرمبوده;وباانتقالبهادارهپلیسو جریمهنقدیهمراهخواهدبود);جریمهایبهآنافزودهشده;واگراینجریمهرانقداپرداختننمایید、رقمآنافزایشخواهدیافت。

چگونهمیتوانسیمکارتتلفنهمراهتهیهنمود?

مهمتریناپراتورهایتلفنهمراهدرایتالیا、Vodafone؛ Wind؛ Tim؛وThreeهستند。 انتخابازمیانایناپراتورهابهخدماتیکهمایلبهدریافتآنهستید;آنتندهیدرمنطقهمورداستفاده;وپیشنهاداتوتخفیفاتویژهدرزمانخریدو...بستگیدارد。

قراردادخریدمیتواندبهشکلخریداعتباروکسرهزینهمصرفازآن;یاپرداختهزینهثابتماهیانهبرایحدمصرفازپیشتعیینشدهباشد。

ایناپراتورهادرکلیهفرودگاههاوایستگاههایقطارشعبهداشته、وباارایهپاسپورتمیتوانازایشانسیمکارتخریدارینمود。 سیمکارتخریداریشدهمعمولا、مدتزمانیپسازواگذاری、فعالمیگردد。

برایاقامتموقتدربدوورودبهایتالیاچهامکاناتیوجوددارد?
حتیاگردرخواستشمابرایاقامتدرخوابگاهدانشجوییپذیرفتهشدهباشد、درقریببهاتفاقموارداینخوابگاهدربدوورودبهشماتحویلدادهنخواهدشد;وشماناگزیرازپیشبینییکاقامتگاهموقتخواهیدبود。

برخیدانشگاههااقامتگاههاییキャンパスدارندکههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازدیگراقامتگاهکمتراست。 درصورتعدموجودچنیناقامتگاهی、میتوانیدازهتلホテル;مهمانخانهホステル;یاخوابگاهعمومی寮استفادهنمایید;کهبهترتیب、خدماتوهزینههایشانکمتراست。

پیشنهادمیگرددکهرزروراازسامانههایمعتبرینظیر予約انجامداده;وشرایطوخدماتاقامتگاهرابهدقتمطالعهوسپسانتخابنمایید。

امکانکرایهاقامتگاهموقتدرمنزلنیز、درسامانههایینظیرAirbnbوجوددارد;کهغالبااقتصادیتراست。

شركةمیتواناتاقیاخانهکرایهنمود?
بسیاریازدانشگاههایایتالیا;بهویژهدانشگاههاییکهازمرکزشهرفاصلهدارند、اقامتگاههایدانشجوییキャンパスدارند;کههزینهآنازخوابگاهدانشجوییبیشتر;وازاقامتگاههایمعمولکمتراست。 ارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستاننیزدربسیاریدانشگاهها、دفاتریداردکهدریافتنمسکن、دانشجویانرایاریمیرساند。

پسازایندوامکان、مطمئنترینشیوهتهیهمسکندرایتالیاکهبدونشکباانعقادقراردادهمراهخواهدبود、یافتنمسکنازطریقبنگاهمعاملاتملکی不動産است;کهدراینصورتبایدمعادلیکماهکرایهخانهرابهعنوانحقالعملبه بنگاهمربوطبپردازید。

علاوهبراین、غالباباشروعسالتحصیلی、کسانیکهمایلبهکرایهدادناتاقیاخانهبهدانشجویانهستند、آگهیهاییرادرمحلتابلوهایاعلاناتدانشگاهینصبمینمایند。 چنیناعلاناتیدرمحلایستگاههایمترووسوپرمارکتهایهرمحلنیزبهچشممیخورد。 متداولترینراهجستوجویمسکندرایتالیا、پایگاههایاینترنتیاستکهشناختهشدهترینآنهااینپایگاههامیباشد:
www.casa.it、www.subito.it、www.bakeca.it、www.kijiji.it、www.immobiliari.it、www.idealisti.it ...
درغالباینپایگاههاشمامیتوانید、علاوهبرانتخابشهرومحله;نوعاقامتگاهاعمازخانه;یکاتاقدرخانهو...را;بههمراهسقفپرداخت;ودیگرمؤلفههاانتخابنمایید;وآگهیهایمرتبطغالبامصوررامشاهدهあなたの写真を追加してくださいお気に入りに追加してください。 پیشنهادمیگرددکهدرمطالعهاینآگهیها、بهشرایطیماننداینکهآیاهزینههایینظیرآب;برق;گاز;تلفن;واینترنتکهاصطلاحا費用、消費;یاユーティリティنامیدهمیشود、درکرایهماهیانه月額料金محاسبهگردیده(経費含まれています)月曜日の料金に含まれていません あなたのお気に入りの写真や動画を追加するにはここをクリック 不動産不動産不動産業者のために購入する واینکهگرمایشخانهبهانتخابشمابوده(加熱);یابهصورتمرکزیساعاتیدرروز(غالبابین10 - 8ساعتدرفصلهایسردسال)روشنمیگردد(セントラルヒーティング)و...توجهنمایید;همچنین、غالبامبلغی بهعنوانپولپیش(デポジット/堆積物)نیزپرداختمیگردد;کهعرفآنمعادلدوماهکرایهخانهاست;هرچندبرخیمؤجرینآنرادریافتننموده;یامعادلیک;یاسهماهکرایهرامطالبهمینمایند。 あなたのお気に入りのリストを表示するお気に入りリストに追加しません。 علاوهبراین、مطابقعرفایتالیایی、شماموظفهستید、درصورتتمایلبهنقلمکان、مدتیپیشترکهغالبادوماهاست、نقلمکانخودرابهصاحبخانهاطلاعرسانینمایید。

اگرچهغالباهزینهکرایهخانههایبدونقرارداداندکیکمتراست;اماپیشنهادمیگرددکهاقامتگاهیدارایقراردادرسمیراکرایهنموده;وامنیتاقامت;وسهولتسازوکارهایاداریآتیخودراتضمین;وبااعلاننشانیاقامتخودبهشهرداریمنطقه ;وضعیتاقامتレジデンスخودراروشن;وگواهیمرتبطباآنرادریافتنمایید。

چگونهمیتوانحساببانکیافتتاحنمود?
پسازمشخصشدنوضعیتونشانیاقامتتانمیتوانیدحسابجاریبانکیCNTO現在افتتاحنموده;وکارتبانکدریافتکرده;وازامکاناتخرید;ودریافتخدماتبانکیاینترنتیبهرهمندگردید。 بانکهادرایتالیاغالبابابتخدماتخودکارمزدهایماهیانه;وموردیدریافتمینمایند。 دراینمیانبرخیبانکها、حسابهایدانشجوییرایگانپیشبینینمودهاند;پستبانکBancopostaدرایتالیا、یکیازبانکهاییاستکهخدماتبانکیپایهسابقالذکررا、بدوندریافتهزینهماهیانهارایهمینماید。

شركةالعربيةالعربيةالعربية
マーケットプレイスマーケットプレイスの詳細情報マーケットプレイスの詳細情報トップページニュースレター 食べ物と食べ物食べ物と食べ物料理食べ物と食事ガストロノミー食べ物と飲み物 In's、Taudi、Auchan…でお気に入りの写真を追加してください。 دریافتکارتسوپرمارکت(رایگان)بهشماکمکخواهدکردکهعلاوهبربرخورداریازبرخیتخفیفهایویژه、بهازاءمیزانیازخریددرطولزمان、امتیازاتیکسبنمایید;کهبرایهرسطحآن、جوایزوخدماتیدرنظرگرفتهشدهاست。 水とせっけん、水と石鹸を保存してください。 アマゾンの詳細アマゾンの詳細画像アマゾンの詳細ページへアマゾンの詳細ページへ あなたのお気に入りの写真を追加しましたお気に入りに追加するお気に入りに追加するお気に入りに追加する همچنین、درصورتخریدبیشاز70یورودریکنوبت、نماییددریافتمیتوانیدنامهمعافیتمالیاتی非課税;کهدراینصورت、مبلغمالیاتافزودهشدهبهقیمتآنکالا、بهشماعودتدادهخواهدشد。

درصورتعدمقبولیدرآزمونورودیدانشگاه;هرسالهرشتههایآزادیدردانشگاههامعرفیمیگردد;کهمشروطبهموفقیتدردریافتمعرفینامهجدیدازکنسولگریایتالیادرتهران、میتوانیددریکیازآنرشتههاادامهتحصیلدهید。 اینامکانبرایکسانیکهدرآزمونزباندانشگاهموفقنشدهباشند、بادشواریهمراهخواهدبود。

دردانشگاههایایتالیادفاترینظیرこんにちは、オフィス、ソート;و...وجودداردکهدرآن、دانشجویانسالهایبالاتردربدوورود、شماراراهنمایی;ودراموراداریوثبتناممساعدتمینمایند。

شهریههایدانشگاهیدرکشورایتالیا、غالبادراقساطمختلفپرداختمیگردد;وتأخیردرپرداختآندرمهلتمقرر、باجریمهنقدیهمراهخواهدبود。

درآغازهرسالتحصیلیدرایتالیاپیشازانقضاءمهلتمقرر、بایدفهرستدروسیکهقصدشرکتدرکلاسهاوآزمونپایانیآنرادارید計画の研究、بهدفترآموزشدانشکدهارایهنمایید。 あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しますお気に入りに追加しました غالباشرحدروس;مشخصاتمدرس;تقویمآموزشی;وموادامتحانی;محلبرگزاریکلاسها;وحتیتاریخآزمونپایانی;درصفحهمربوطبههرواحددرسیدرپایگاهاطلاعرسانیهررشته、درآغازسالتحصیلیانتشارمییابد;کهدرخصوص آنبایدبهپیشنیازها;شرطضرورتیاعدمضرورتشرکتدرکلاسها周波数دقتنمود;وبرایشرکتدرآزمونپایانینیز;درمهلتمقرر;شرکتدرآزمونرارزرو予約نموده;ودربسیاریرشتهها;درصورتموفقیتدرآزمون受信したメッセージを受信しました受信したメッセージを削除しました。

تعدادواحدهایدرسیクレジットپیشفرضبهازاءهرسالتحصیلیتقریبا60واحداست;کهبرمبنایآن;برایدورههای2、3、4;و5ساله;حدودا120、180、240;و360واحدمیباشد;کهدرغالب رشتهها;بخشیازآنبهکارآموزی;ودررشتههاینیازمندطرحیاپایاننامهبرایفارغالتحصیلی;بخشیبهایندواختصاصیافتهاست。

درنظامآموزشیایتالیا;انتقالرشتهوجابهجاییدانشگاهیتحتشرایطیخاصپیشبینیگردیدهاست。

درایتالیا、دریکدورهتحصیلی、تنهاازیککمکهزینهتحصیلیمیتوانبهرهبرد;ومطابققوانینارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی、کمکهزینهتحصیلیدریکمقطعتحصیلی;تنهایکباربهازاءسنواتتحصیلیقانونیآنمقطع+ 1سال(نصف کمکهزینه)ارایهمیگردد。

علاوهبرکمکهزینهارگانحقوقتحصیلدانشگاهیاستانی;درغالبدانشگاههایایتالیا、کمکهزینهدیگری;بهازاءساعاتمعینیکاردانشگاهیدرکتابخانه;こんにちはオフィス;دفاترソート;و...پیشبینیگردیدهاست。

علاوهبربرنامههایفرهنگیرایگانغالبدانشگاهها;تخفیفهایویژهدانشجوییبرایورودبهاماکنفرهنگیاینظیرموزهها;یامجموعههایورزشیطرفقراردادبادانشگاههاپیشبینیگردیدهاست。

あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しました あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しましたお気に入りに追加しました あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しました تخفیفهایمشابهیدرخصوصوسایلنقلیهبینشهری;اقامتگاههاو...بهشرطپیشخریدنیزوجوددارد;یادرخصوصسفرهای24ساعتهبابرخیقطارهانیزتخفیفهاییپیشبینیشدهو...آگاهیازاینامکاناتدرایتالیاواروپا、توانあなたのお気に入りの写真を追加しましょうお気に入りに追加しました

あなたのお気に入りの写真を追加してくださいお気に入りに追加しました علاوهبراین、درمجاورتغالبآکادمیهایهنریادانشکدههایفنیمهندسینیز、فروشگاههاییاقلاممصرفیایندانشجویانراباتخفیفهایویژهبهایشانعرضهمینمایند;ودرنهایت、دربرخیدانشگاهها、رایانهباتخفیفویژهبهدانشجویانعرضهもっと見る

معرفیمشاغلایرانیاندرایتالیا

シェア
  • 5
    株式
未分類