ارتباطبارایزن

  مکاتبهبارایزنفرهنگی*

  キャプチャ

  *必要な情報

  باسلام;عرضادبواحترامخدمتهموطنانعزیزمقیمایتالیا

  رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا;درمقامیگانهمتولیرسمیمدیریتروابطفرهنگیایرانوایتالیا、معرفیفرهنگوهنرایراندرایتالیاوگسترشهمکاریهایعلمی-فرهنگیدوکشوررادردستورکاردارد。
  تحقیقاتفرهنگیدرخصوصایتالیا;ترجمهکتبفارسیبهایتالیاییوانتشارآن;برگزاریدورههایآموزشیزبانوادبیاتفارسی;حمایتازکرسیهایدانشگاهیزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا;پیگیریوهماهنگیانعقادتفاهمنامههمکاریهایدانشگاهیبینایرانوایتالیا。 برپاییهمایش;نمایشگاههایهنری;اجراهایزنده;هفتههایفیلم;کارگاههایآموزشیمعرفیایراندرمدارسایتالیا;پشتیبانیازبرنامههایفرهنگیانجمنهایمردمبنیادایرانیدرایتالیاو...رئوسفعالیتهایرایزنیفرهنگیدرنیلبهاهدافمذکوراست。

  حضوروتوانمندیایرانیانمقیمدرجایجایایتالیا、میتواندیاریرسانمادرنیلبهایناهدافباشد。

  اینجانب、ضمناعلامآمادگیبرایحمایتازفعالیتهایفرهنگیاشخاص、نهادهاودانشجویانایرانیمقیمایتالیا、خواستارنظرات、پیشنهاداتوانتقاداتشماعزیزانمیباشم。

  محمدتقیامینی
  رایزنفرهنگی

   

  シェア
  未分類