ارتباطبارایزن
مکاتبهبارایزنفرهنگی*

キャプチャ

*必要な情報

باسلام;عرضادبواحترامخدمتهموطنانعزیزمقیمایتالیا

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا;درمقامیگانهمتولیرسمیمدیریتروابطفرهنگیایرانوایتالیا、معرفیفرهنگوهنرایراندرایتالیاوگسترشهمکاریهایعلمی-فرهنگیدوکشوررادردستورکاردارد。
تحقیقاتفرهنگیدرخصوصایتالیا;ترجمهکتبفارسیبهایتالیاییوانتشارآن;برگزاریدورههایآموزشیزبانوادبیاتفارسی;حمایتازکرسیهایدانشگاهیزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا;پیگیریوهماهنگیانعقادتفاهمنامههمکاریهایدانشگاهیبینایرانوایتالیا。 برپاییهمایش;نمایشگاههایهنری;اجراهایزنده;هفتههایفیلم;کارگاههایآموزشیمعرفیایراندرمدارسایتالیا;پشتیبانیازبرنامههایفرهنگیانجمنهایمردمبنیادایرانیدرایتالیاو...رئوسفعالیتهایرایزنیفرهنگیدرنیلبهاهدافمذکوراست。

حضوروتوانمندیایرانیانمقیمدرجایجایایتالیا、میتواندیاریرسانمادرنیلبهایناهدافباشد。

اینجانب、ضمناعلامآمادگیبرایحمایتازفعالیتهایفرهنگیاشخاص、نهادهاودانشجویانایرانیمقیمایتالیا、خواستارنظرات、پیشنهاداتوانتقاداتشماعزیزانمیباشم。

محمدتقیامینی
رایزنفرهنگی

シェア
未分類