درگذشتناگهانیجانبازفداکاروبرادرعزیزمانجنابآقایاکبرقولی

درگذشتناگهانیجانبازفداکاروبرادرعزیزمانجنابآقایاکبرقولی

بانهایتتأثروتأسف、درگذشتناگهانیجانبازفداکاروبرادرعزیزمانجنابآقایاکبرقول همکارانارجمندسازمانفرهنگوارتباطات؛ وجامعهفرهنگیایرانوایتالیاتسلیتعرضنموده、ازخداوندمنانبرایآن..。 ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

تاریخسخنوریدرایتالیابهتازگیکتابتاریخسخنوریدرایتالیاتالیفدکترایمانمنسوببصیریبههمتانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرشدهاستمولفدراینکتاب、درادامۀمباحثمطرحشدهدرمجموعۀدوجلدیمیراثرومبهرونددگردیسیاندیشه、زبان... ادامهخبر
ザラバ

دوسالانهسینماییونیز

نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقداندوسالانهسینماییونیزدرجریانهفتادوهشتمیند برگزارمیگردد、فیلم "زالاوا"نمایندهسینمایایراندربخشمستقلهفتهمنتقدان..。 ادامهخبر
イラン大統領選挙

منرایمیدهم

برگزاریسیزدهمیندورانتخاباتریاستجمهوریاسلامیایراندرایتالیاباسلاموآرزویسلامتی、باطلاعهموطنانعزیزمقیمایتالیامیرساند:سیزدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوریایرانروزجمعهخرداد28 1400برابرباازساعت18ژوئن2021 8 ... ادامهخبر
جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جشنوارهسینماییترنتوایتالیا

جوایزمستندنانمقدسفیلممستند "نانمقدس" بهکارگردانیزنده‌یادرحیمذبیحی؛ XNUMX زندگیدرکوهستان؛ وکوهنشینان؛ ..。 ادامهخبر
روزملیگرامیداشتفردوسی

روزملیگرامیداشتفردوسی

وبینارعصریبافردوسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخبارفرهنگیاجتماعیایران(دیروز)、ازساعت19روزشنبهاردیبهشتماه25وبنار1400 "عصریبافردوسی" را、بهمناسبتروزملیگرامیداشتفردوسی、.. 。 ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشارکتابسیحکایتازگنجینهادبیاتکهنپارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاکتاب "سی محتوایاینکتاب、سیحکایتگزیدهازمجموعههشتجلدی "قصههایخوببرای..。 ادامهخبر
وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبیناربهمناسبتروزملیخلیجفارس

وبینارخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازساعت19روزجمعهاردیبهشتماه10 1400همزمانباروزملیخلیجفارس、وبیناریباعنوان "خلیجهمیشهفارس" راباحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایران... ادامهخبر
お問い合わせ先

お問い合わせ先

برگزارینمایشگاهمجازیعکسخلیجهمیشهفارسرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、درجریانمجموعهبرنامههاییکصدوشصتسالروابطفرهنگیایرانوایتالیا、ازتاریخ8اردیبهشتماه1400。 درآستانهروزملیخلیجفارس、نمایشگاهعکس..。 ادامهخبر
گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

گفتوگوهاییدرخصوصفرهنگایرانی

رونماییکتاب:سیمرغ。 سیمصاحبهباایرانشناسانایتالیاییرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、بامشارکتسرویسبینافرهنگیکتابخانههایشهررم、وانجمنبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق、درجریانمجموعهبرنامههاییکهباعنوان「گفتو... ادامهخبر
あなたのお気に入りの写真を追加してください

あなたのお気に入りの写真を追加してください

برگزاریوبینارشبیباسعدیشیرازیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、درجریانمجموعهبرنامههای160سالروابطدیپلماتیکایرانوایتالیا、ازساعتادیبهشتماه19 1چهارشنبه1400وبیناریرابهمناسبتروزملیگرامیداشتسعدیشیرازی(اول... ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

تشیعمعاصردراروپاوشرقمیانهبامشارکت "مرکزتحقیقوهمکاریبااوراسیامدیتانهوآفریقم انجمنمطالعاتج​​وامعفارسیزبان؛ ودیدهبانمدیترانه、جمعه20فروردینماه1400、وبینار "تشیعمعاصر..。 ادامهخبر
دورهآموزشزبانفارسی

دورهآموزشزبانفارسی

آغازچهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزشنبه7فروردینماه1400چهارمیندورهمجازیآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیاآغازگردید。 ایندوره、کهپنجاهویکمیندورهآموزشزبان..。 ادامهخبر
1400

1400

جشنوارهنوروز1400رایزنیفرهنگیایراندرایتالیارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتبنید ارکسترملی؛ تارنمای "دیروز"؛ وطرح "نگاه"、20-18مارچ2021م。(30-28اسفندماه1399)جشنوارهنوروز1400رامطابقبرنامهذیل..。 ادامهخبر
برگزاریوبینارباستانشناسی

برگزاریوبینارباستانشناسی

معرفیکاوشهایباستانشناسیدانشگاهسالنتودرمحوطهشهرسوختهروزچهارشنبه6اسفندماه1399وبیناریباموضوعارایهگزارشکاوشهاوتحقیقاتگروهباستانشناسیدانشگاه "سالنتو"(サレント)ایتالیادرمحوطهشهرسوخته。 ورونماییاز..。 ادامهخبر
آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

آیینگشایشسالتحصیلیدانشگاهساپینزا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشسالتحصیلی2021 - 2020دانشگاهساپینزاپیرودعوترسمیخانمپروفسور(アントネッラPolimeni)رییسدانشگاه "ساپینزا"(知恵)شهررم、روزجمعه7اسفندماه1399、محمدتقیامینی。 رایزنفرهنگیایراندر..。 ادامهخبر
برگزاریوبینار

برگزاریوبینار

 وبینارروزجهانیزبانمادریرایزنیفرهنگیایراندرایتالیاروزجمعه1اسفندماه1399وبیناریرابهمناسبتروزجهانیزبانمادری、باحضورمحمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا。 "یوراسلاواررانووا"مسؤلبخشفرهنگیومطبوعاتیسفارت..。 ادامهخبر
تازههاینشر

تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابکارنامهاسلامرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、برنالانیتاب اثرعبدالحسینزرینکوبرا、درقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسیبهسایرزبانها(تاسپ) اینکتابتوسطخانم..。 ادامهخبر
アナ・ヴァンサン

برگزاریوبینار

نکوداشتخانمپروفسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、روزشنبه4بهمنسورآناونزانرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、روزشنبه1399بهمنماناونزانرایزنی " ایرانشناس؛ ومترجمفقیدایتالیاییرا、کهپسازیکدورهمبارزهبابیماری..。 ادامهخبر
نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

نخستیننمایشگاهمجازیکتابتهران

حضورششنمایندهازایتالیادرنخستیننمایشگاهمجازیکتابتهرانباپیگیریوهماهنگیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、چهارناشرایتالیایی(フランチェスコ・ブリオスキ)。 (ジョイント)؛ (デッキ33) (ヴァレンティナ); بههمراهانجمن(ネガ)؛ ومؤسسهبینالمللیمطالعاتمدیترانهوشرق..。 ادامهخبر
آنگاهکهشرق、غربراملاقاتمیکند

آنگاهکهشرق、غربراملاقاتمیکند

حضوریکنمایندهازایراندرگردهماییتولیداتمشترکسینماییTriesteایتالیاطرحمستند "جاهایخال بهکارگردانیعطیهزارع؛ - ادامهخبر
رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

معرفیدورهتخصصی "میراثفرهنگیشرقمیانهودور、وآفریقا" دردانشگاهساپینزابادعوترسمیرییسدانشگاه "ساپینزا"(知恵)شهررم、محمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا、روزجمعهدیماه19 1399、دروبیتارمعرفیدوره های..。 ادامهخبر
جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایرانششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیامسیویکمدسامبر2020(裁判所を介して)。 (11دیماه1399)بهصورتمجازیبامیزبانینمادین..。 ادامهخبر
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شبشعررایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتفرارسیدنطولانیترینشبسال؛ ازساعت21:30شامگاه21دسامبر、مراسمویژهیلداباعنوان "شبیلدا。شبشعر"رادرفضایمجازیپایگا ادامهخبر
جشنوارهسینماییبینالمللیEphebeایتالیا

جشنوارهسینماییبینالمللیEphebeایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEfeboایتالیافیلم "مسخدرمسلخ" ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراه... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورینسیوهشتمیندورهجشنواروتجشنواربونالملینوارورور28نوروت20بونالملنوناروت2020مروت1399نوناروتXNUMXمروتXNUMXنوناروتXNUMXاروتXNUMXنوروتXNUMXنوربوتXNUMXنورXNUMXوروتXNUMXنوراروXNUMXنووروروت (۳۰آبانلغایت۸آذرماهXNUMX)بهصورتبرخطبرگزارمیگردد؛ وفیلم "بوتاکس"نمایندهسینمایایران..。 ادامهخبر
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

اهداءجایزهنخستجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهShortinPonteبهنمایندهایرانپویانمایی "گرگموگلههم - ادامهخبر
جشنوارهدیپلماسیایتالیا

جشنوارهدیپلماسیایتالیا

Agged دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ یازدهمیندورهجشنواره "دیپلماسی"بامشارکتحدود80سفارتخانهونمایندگیفرهنگیفعالدر.. ادامهخبر
جشنوارهمدفیلمایتالیا

جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمیدرجریانبرگزاریبیستوششمیندورهجشنوارهMedFilmایتالیا、جایزهویژهیکعمرفعالیتسینماییبهبابککریمیاعطاءشد。 درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگرایرانی..。 ادامهخبر
جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایرانبیستوهفتمیندورهجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(他の場所ルックス)ازتاریخدوملغایتدهمآبانماه1399بهصورتبرخطبرگزارگردیدودردومینروز... ادامهخبر
シェア
未分類