آنگاهکهشرق、غربراملاقاتمیکند

آنگاهکهشرق、غربراملاقاتمیکند

حضور یک نماینده از ایران در گردهمایی  تولیدات مشترک سینمایی Trieste ایتالیا طرح مستند "جاهای خالی پُر شود"؛ به کارگردانی عطیه زارع؛ از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، نماینده سینمای ایران در یازدهمین دوره گردهمایی تولیدات مشترک سینمایی (Trieste) ... ادامهخبر
رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

معرفی دوره تخصصی"میراث فرهنگی شرق میانه و دور، و آفریقا" در دانشگاه ساپینزا با دعوت رسمی رییس دانشگاه "ساپینزا" (Sapienza) شهر رم، محمدتقی امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا، روز جمعه 19 دی ماه 1399، در وبیتار معرفی دوره های ... ادامهخبر
جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایرانششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیامسیویکمدسامبر2020(裁判所を介して)。 (11دیماه1399)بهصورتمجازیبامیزبانینمادین..。 ادامهخبر
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شبشعررایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتفرارسیدنطولانیترینشبسال؛ ازساعت21:30شامگاه21دسامبر、مراسمویژهیلداباعنوان "شبیلدا。شبشعر"رادرفضایمجازیپایگا ادامهخبر
جشنوارهسینماییبینالمللیEphebeایتالیا

جشنوارهسینماییبینالمللیEphebeایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEfeboایتالیافیلم "مسخدرمسلخ" ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولودومدرچهلودومیندورهجشنوارهسینماییبینالمللیEfeboایتالیاراه... ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورینسیوهشتمیندورهجشنواروتجشنواربونالملینوارورور28نوروت20بونالملنوناروت2020مروت1399نوناروتXNUMXمروتXNUMXنوناروتXNUMXاروتXNUMXنوروتXNUMXنوربوتXNUMXنورXNUMXوروتXNUMXنوراروXNUMXنووروروت (۳۰آبانلغایت۸آذرماهXNUMX)بهصورتبرخطبرگزارمیگردد؛ وفیلم "بوتاکس"نمایندهسینمایایران..。 ادامهخبر
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

اهداءجایزهنخستجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهShortinPonteبهنمایندهایرانپویانمایی "گرگموگلههم - ادامهخبر
جشنوارهدیپلماسیایتالیا

جشنوارهدیپلماسیایتالیا

Agged دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ یازدهمیندورهجشنواره "دیپلماسی"بامشارکتحدود80سفارتخانهونمایندگیفرهنگیفعالدر.. ادامهخبر
جشنوارهمدفیلمایتالیا

جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمیدرجریانبرگزاریبیستوششمیندورهجشنوارهMedFilmایتالیا、جایزهویژهیکعمرفعالیتسینماییبهبابککریمیاعطاءشد。 درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگرایرانی..。 ادامهخبر
جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایرانبیستوهفتمیندورهجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(他の場所ルックス)ازتاریخدوملغایتدهمآبانماه1399بهصورتبرخطبرگزارگردیدودردومینروز... ادامهخبر
چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیابامشارکترایزنیفرفنگیایراند ودانشگاههایعلامهطباطباییتهرانوWisdomشهررم、چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانو ادامهخبر
مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیامحمدتقیامینی、رایزنفرهنگیایراندرایتالیا、درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی、متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل、... ادامهخبر
وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

برگزاریوبینارحافظ:زیباییشناسیوفلسفهرایزنیفرهنگیج.ا。 ایراندرایتالیا、بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی-فره (19مهرماه12)、وبینار..。 ادامهخبر
هشتونیمکلیپنمایشی

هشتونیمکلیپنمایشی

انتشارکلیپنمایشینتهایفقداندانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانوニコラPianzola(بازیگر)وアンナドラDorno(کارگردان)ازایتالیا、درقالبهمکاریازراهدور、باحمایتسفارتایتالیادرتهران、وشرکت نمایشایتالیایی不安定..。 ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جوایزایراندرجشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروزبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم "مذهبامروز"(宗教今日)کهازروزسپتامبر23م2020(2مهرماه1399)درشهرترنتوایتالیاگشایشیافتهبود。 چهارشنبه30سپتامبر(9..。 ادامهخبر
یازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

یازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

بخشویژهایراندریازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنونایتالیادبیرخانهجشنوارهمعتبربینالمللی "خاورمیانهاکنون"(中東今)کهیازدهمیندورهآن11-6اکتبر2020م。(20-15مهرماه1399)درشهرفلورانسایتالیابرگزارمی گردد؛ در..。 ادامهخبر
イランの観光

وبیناربهمناسبتروزجهانیگردشگری

وبینارگردشگریدرایران:فوریتهایکووید19فرصتهاوچالشهارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهDiruzبهمناسبتروزجهانیگردشگریازساعت19یکشنبه27سپتامبر(6مهر99)وبینار「گردشگریدرایران:فوریت... ادامهخبر
ビアンカマリアスカルシアアモレッティ

بیانکاماریااسکارچاآمورتی

یرگذشتبیانکاماریااسکارچاآمورتینانمپروفسور "بیانکاماریاآمورِتّی"(Biancamaria Scarcia Amoretti)؛ شیعهشناسشهیرایتالیاییشامگاه19سپتامبر2020م。 (29شهریورماه1399)دارفانیراوداعگفت。 ویسال1938م。 درشهر "آئوستا"ایتالیامتولدگردید... ادامهخبر
چهلمینهفتهدفاعمقدس

چهلمینهفتهدفاعمقدس

وبینارجنگتحمیلی40سالبعد:نگاهیتازهبهطولانیترینجنگمتعارفقرنبیستمرایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتچهلمینهفتهدفاعمقدسازساعت19روزسهشنبه22سپتامبر(1مهر99)وبینار「جنگتحمیلی40 ... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

- وفیلم "دشتخاموش"ساختهاحمدبهرامی؛ وروحاللهزمانیبازیگرفیلم "خورشید"ساختهمجیدمجیدی、..。 ادامهخبر
詩と文学の日

برگزاریوبیناربهمناسبتروزملیزبانوادبیاتفارسی

وبینارتشابهاتادبیمیانایرانوایتالیارایزنیفرهنگیایراندرایتالیابامشارکتپایگاهاینترنتیDiruzدومینوبینارمشترکازسلسلهوبینارهای会話イランباعنوان "تشابهاتادبیمیانایرانوایتالیا" رابهمناسبتروزملیشعر... ادامهخبر
وبینار

وبینار

وبینارزندگیواندیشهاینسینارایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی - فرهنگیایرانبهنشانیwww.diruz.itازساعتروزچهارشنبه21سپتامبر9م2020(19شهریورماه1399)、وبیناربررسی ..。 ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

جشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیا

نمایندگانایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاهایتالیافیلمهایکوتاه "کفش"ساختهحسیندارار و "عشقدرون" بهنویسندگیوکارگردانیاحساننصری、بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیوکارگردانیاحساننصری、بهجمعنامزدهایپایانیبخشنویسندگیهشتمیندریشرشورکرکورورکورکرکورورکرورورارورورارورورارورارورواروروراروراروروارورورارورورارورورارورروور ادامهخبر
جشنوارهبینالمللیفیلمپادوایی

جشنوارهبینالمللیفیلمپادوایی

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمپادواایتالیاهشتنمایندهازسینمایایران、درچهاردهمیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم川شهرپادواایتالیاحضورخواهندداشت。 درجریانایندورهازجشنوارهRiverکه20-1سپتامبر2020 .. .. ادامهخبر
طرحهشتونیمکلیپنمایشی

طرحهشتونیمکلیپنمایشی

همکاریهنرمندانایرانیوایتالیاییدرطرحهشتونیمکلیپنمایشیدانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانوニコラPianzola(بازیگر)وアンナドラDorno(کارگردان)ازایتالیادرقالبهمکاریازراهدورباحمایتسفارتایتالیادر ..。 ادامهخبر
جشنوارهعکسایتالیا

جشنوارهعکسایتالیا

2020年までに、GOFAPがXNUMX年までに開催されたGOFAPの記事をご覧ください。 - ادامهخبر
نمایشآثارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

نمایشآثارنقاشیایزابلاسالاریدرجشنوارهبزرگهنریشهراِسپِلوایتالیا

حضوررایزنفرهنگیایراندرآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهراسپلوایتالیامحمدتقیامینی、رایزنفرهنگیایراندرایتالیا、درآیینگشایشنمایشگاهنقاشیجشنوارهبزرگهنریشهر "اسپلو"(スペッロ)ایتالیاشرکتجستو... ادامهخبر
جشنوارهمذهبامروزایتالیا

جشنوارهمذهبامروزایتالیا

نمایشمستندکاروندربخشرقابتیبیستوسومیندورهجشنوارهمذهبامروزایتالیامستند "کارون" ساختهمحمداحسانی、بهبخشرقابتیفیلمهایمستندبیستوسومیندورهجشنوارهبینالمللیفیلم "مذهبامروز" ایتالیاراهیافت。 اینجشنواره... ادامهخبر
هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

هفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز

نمایندگانایراندرهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیزهفتادوهفتمیندوسالانهسینماییونیز、درچهاربخشرقابتی、غیررقابتی、افقهاوکالجسینما、22-12شهریورماه1399بامدیریت(アルバート・バルベーラ)برگزارمیگردد。 (ケイト・ブランシェット、ベロニカ・フランツ、... ادامهخبر
نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرایتالیا

نمایشمستندخاتمهدرجشنوارهسینماییایتالیاستند "خاتمه" ساختههادیومهدیدرجشنوارسونماییایتالیاستند "خاتمه" ساختههادیومهدیزارعیبهجشنوارهسین油)تالالس油ن油)تالالیس油ن油)تالسینالالف 正味数89دقیقیپخشآراشرکتفرانسوی "رفتفیلمز"برعهدهدارد؛ پیش‌تر ... ادامهخبر
シェア
未分類