آنگاهکهشرق、غربراملاقاتمیکند

حضوریکنمایندهازایراندرگردهماییتولیداتمشترکسینماییTriesteایتالیا

طرح مستند “جاهای خالی پُر شود”؛ به کارگردانی عطیه زارع؛ از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، نماینده سینمای ایران در یازدهمین دوره گردهمایی تولیدات 読み続ける

読み続けて...
رایزنفرهنگیایراندروبینارمعرفیدورههایتخصصیدانشگاهساپینزا

معرفیدورهتخصصی "میراثفرهنگیشرقمیانهودور、وآفریقا"دردانشگاهساپینزا

بادعوترسمیرییسدانشگاه "ساپینزا"(知恵)شهررم、محمدتقیامینیرایزنفرهنگیایراندانایتا 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا

اهداءدوجایزهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیابهنمایندهسینمایایران

ششمیندورهجشنوارهمستقلفیلمکوتاهکاتانیاایتالیا(裁判所の通り)سیویکمدسامبر2020م。 (11دیماه1399)بهصورت 読み続ける

読み続けて...
برنامهرایزنیفرهنگیرمبهمناسبتطولانیترینشبسال

شبیلدا。 شبشعر

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیابهمناسبتفرارسیدنطولانیترینشبسال؛ ازساعت21:30شامگاه21دسامبر、مراسمویژهیلداباعنوان“شبیلدا。 شبشعر "رادرفضایمجازیپایگاهاطلاعرسانیایتالیاییزبان 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهسینماییبینالمللیEphebeایتالیا

نمایندهسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیEphebeایتالیا

فیلم”مسخدرمسلخ”ساختهجوادداراییبهجمعهفتنامزدپایانیبخشرقابتیفیلمهایاولوجواددا 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهبینالمللیفیلمتورین

نمایندگانسینمایایراندرجشنوارهبینالمللیفیلمتورین

سیوهشتمیندورهجشنوارهبین‌المللیفیلمتورین28-20نوامبر 2020م。 (۳۰آبانلغایت۸آذرماه1399)بهصورتبرخطبرگزارمیگردد؛ وفیلم "بوتاکس"نمایندهسینمایایران 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهفیلمکوتاهایتالیا

اهداءجایزهنخستجشنوارهبینالمللیفیلمکوتاه ポンテでショート بهنمایندهایران

پویانمایی "گرگموگلهمیبرم"؛ ساختهامیرهوشنگمعین、جایزهبهترینپویانماییبخشرقابتبین‌المللیسیزدهمینجشنواربینجشن 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهدیپلماسیایتالیا

معرفیایراندرجشنوارهدیپلماسیایتالیا

باحمایتوزارتامورخارجهوهمکاریهایبینالمللیومجلسسنایایتالیا؛ دفترپارلماناروپادرایتالیا؛ و...؛ یازدهمیندورهجشنواره "دیپلماسی"بامشارکتحدود80سفارتخانهونمایندگیفرهنگیفعالدر 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهمدفیلمایتالیا

اعطاءجایزهویژهدستاوردهنریجشنوارهمدفیلمایتالیابهبابککریمی

درجریانبرگزاریبیستوششمیندورهجشنوارهMedFilmایتالیا、جایزهویژهیکعمرفعالیتسینماییبه درمتنمعرفیاینبازیگر؛ وتدوینگر 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهبین‌المللیسینماییزنانمیلان

اهداءجایزهبهترینفیلمکوتاهجشنوارهسینماییزنانمیلانبهنمایندهایران

بیستوهفتمیندورهجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(他ルックス)ازتاریخدورلغایتجشنوارهبینالمللیسینماییزنانمیلان(他ルックス)ازتاریخدورنلغایتدهمآبرونلنایتدهمآرورنونناتدهمآرورنونهبرودبرورونتبرودترودنرورودبرودبصرودبصرودترودترودبورودترودترودترودترودترودترودت 読み続ける

読み続けて...
چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

نقشانسانیواجتماعیدرگفتوگوهایفرهنگیایرانوایتالیا

بامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا؛ ودانشگاههایعلامهطباطباییتهرانوWisdomشهررم、چهارمیندورهگفتوگوهایفرهنگیایرانو 読み続ける

読み続けて...
مصاحبهخبرگزاریمهربارایزنفرهنگیایراندرایتالیا

تاریخچهووضعیتآموزشزبانوادبیاتفارسیدرایتالیا

محمدتقیامینی、رایزنفرهنگیایراندرایتالیا、درگفتوگوبامهرخبرداد:بابرگزاریکلاسهایآموزشزبانفارسیرایزنیفرهنگیبهصورتمجازی、متقاضیانایتالیاییبهنسبتدورههایقبل、 読み続ける

読み続けて...
وبینارروزملیبزرگداشتحافظ

برگزاریوبینارحافظ:زیباییشناسیوفلسفه

رایزنیفرهنگیج.ا。 ایراندرایتالیا、بامشارکتپایگاهاطلاعرسانیاینترنتیایتالیاییزباناخباراجتماعی--فرهDiruz)ازساعت19روزدوشنبه12اکتبر2020م。 (21 読み続ける

読み続けて...
هشتونیمکلیپنمایشی

انتشارکلیپنمایشینتهایفقدان

دانیالخیریخواه(بازیگر)وعلیشمس(کارگردان)ازایرانوニコラPianzola(بازیگر)وアンナドラDorno(کارگردان)ازایتالیا、درقالبهمکاریازراهدور、باحمایتسفارتایتالیادرتهران、وشرکت 読み続ける

読み続けて...
جشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

جوایزایراندرجشنوارهبینالمللیفیلممذهبامروز

بیستوستندورهجشنوارهبینالمللیفیلم「مذهبامروز」(宗教今日)کهازروزسپتامبر23 2020جنواربینالملللیفیلم「مذهبامروز」(宗教今日)کهازروزسپتامبر2سراروبر1399م30;رماروتفرفاروتررورفروتروتفروتوروتورامروتروترروتورارروتوروروت چهارشنبهXNUMX 読み続ける

読み続けて...