پیامخداحافظیرایزنفرهنگیج.ا.ایراندرایتالیا

همراهانگرامیرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

بههمگیشما、ازاینفاصلهنناگزیر、ررودمی‌فرستم。

     نمی‌دانم؛ازکجا、طی4سالگذشته؛کهسومینحضورخوددرایتالیابهعنوانرایزنفرهنگیراتجربه 読み続ける

読み続けて...