افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرشهرماترا

افتتاحنمایشگاهعکسعشایرایراندرپایتختفرهنگیاروپا

بامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、ازساعت18:30روزجمعه8نوامبر2019م。(17آبانماه1398)نمی باعنوان "اقواموسرزمینهایریسنده:مسیرهایچرگشتمیانایرانوایتالیا"、رانوسرزمینهایر 

ایننمایشگاهکهبهمناسبتانتخابشهرMateraبهعنوانپایتختفرهنگیاروپادرسال2019م。 دراینشهربرگزارمیگردد؛ پیشازایندرسال2016م。 درشهرPescara؛ ومتعاقباًدرسال 2018م。 درشهرهایرموتهرانبرپاگردیده؛ وکتابمصورآننیزبامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیاانتشاریافتهاست。

مشارکتدربرگزاریایننمایشگاه、بخشیازفعالیتهایرایزنیفرهنگیایراندرایتالیااننمایشگاه、بخشیازفعالیتهایرایزنیفرهنگیایراندرایتالیی است؛ کهدرکناربرگزاریمجموعهبرنامهفرهنگی "ازمشهدتاماترا"؛ وپیگیریانعقادپیمانخواهرخواندگیشهرهایتوسوMatera؛ نامگذاریمتقابلخیابانهاییدردوشهر؛ ونصبسردیسفردوسیدراینشهرانجامیافتهاست。

برگزارینشستمطبوعاتیطرحازمشهدتاماترایرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

افتتاحنمایشگاهعکسشهرمشهددرماترا

آغازمجموعهبرنامههایفرهنگیازمشهدتاماترا

 

シェア