برگزارینشستمطبوعاتیطرحازمشهدتاماترایرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا

خواهرخواندگیهرهایتوسوماتراونامگذاریمتقابلخیابان‌هاییدردوشهر

ازساعت10روزجمعه19مهرماه1398نشستمطبوعاتیخواهرخواندگیشهرهایتوسو“ماترا”؛ ونامگذاریمتقابلخیابان‌هاییدردوشهر、درمحلسالناجتماعاتشهرداری“ماترا”آغازگرد اکبرقولیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا؛ حسینکشیریوحمیدرضاموحدیزادهبهنمایندگیازشهرداریوشورایشهرمشهد؛ "روجِری"شهردار "ماترا"؛ "دِآندرهآ"معاونفرهنگیشهردار "ماترا"؛ "پاسکوالهدوریا"محققوروزنامهنگار؛ و“آنتونیوکورادو”مدیرمؤسسهفرهنگی“ آبروتزواَوِنتورا”سخنرانانایننشستبودند。

ایننشستمطبوعاتی؛ بهمعرفیمجموعهبرنامه‌هایفرهنگیباعنوان "ازمشهدتاماترا"؛ مشتملبربرگزارینمایشگاهعکس‌هایقدیموجدیدشهرمشهد؛ همایش؛ انعقادپیمانخواهرخواندگیشهرهایتوسو "ماترا"؛ نامگذاریخیابانیبهنام "خراسان"درشهر "ماترا"؛ نصبسردیسفردوسیدراینخیابان؛ ونامگذاریخیابانیبهنام“ماترا”درشهرتوساختصاصداشت؛ کهبههمترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا؛ همزمانباانتخابشهر "ماترا"؛ بهعنوانپایتختفرهنگیاروپادرسال2019م。 برگزارمی‌گردید。

- وطیمراسمی؛ بانصبپلاک؛ اینخیابانرسمابهنام "خراسان"نامگذاریشد؛ تامساعیرایزنیفرهنگیایران؛ درتحققرخدادیکمشماردرایتالیا؛ کهواپسینموردتحققآنبهبیشاز4دههپیشراجعبود؛ بهنتیجهنهاییوشایستهماههارایزنینایلگردد。

بادعوترسمیشهردارمشهدازهمتایماتراییخود؛ پیمانخواهرخواندگیدوشهرتوسو“ماترا”درجریانسفرهیأتایتالیاییبهمشهدمنعقدگردیده؛ وپسازوصولسردیسفردوسی؛ وآمادهسازیپایهآندرخیابانخراسانشهر "ماترا"؛ رایزنفرهنگیایراندرایتالیابهاینشهرسفرنموده؛ وطیمراسمیدرحضورشهردار "ماترا"؛ اینسردیسنیزنصبخواهدشد。


シェア