نمایشآثارحجمهنرمندایرانیدرجشنوارههنریتصاویرخیالایتالیا

نمایشآثارحجمهنرمندایرانیدرجشنوارههنریتصاویرخیالایتالیا

منتخبیازآثارحجمساراتوانادرجشنوارههنریتصاویرخیالبهنمایشگذاشتهشد

بامشارکترایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、درجریانبرگزاری37امیندورهجشنوارههنری "تصویرخ کهاز4آبانلغایت27بهمنماه1398درشهر“ سارمِدِه”(サルメデ)ایتالیابرگزارمیگردد؛ نمایشگاهمنتخبیازآثارحجمساراتوانانیزبرپامیشود。 اینهنرمندباحیواناتیکهتوسطخمیرکاغذبهآنهاحجمبخشیده、دراینجشنوارهحضوریاته

جشنواره "تصاویرخیال"باحضورهنرمندانیازاقصینقاطجهان؛ دربخشهایمختلفینظیررونماییازکتبتصویرگریشده؛ برپایینمایشگاهآثارتصویرگری؛ حجم؛ و…باموضوعاتتخیلی؛ برگزارینشستوکارگاههایآموزشیبرگزارمیگردد。

シェア