نشسترونماییبرگردانایتالیاییکتابسفربهگرای270درجه

  برگردانایتالیاییکتابسفربهگرای270درجهباحضورنویسندهآندرشهررمرونماییخواهدشد

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、باهمکاریمؤسسهایتالیاییمطالعاتشرقمیانهودور、ازساعت17روزچهارشنبه20نوامبر2019م。(29آبانماه1398)نشسترونماییداستانبلند "سفربهگرای270درجه" تألیفاحمددهقانرا、باحضور ایننویسنده、درمحلسالنSpinelliعمارتBaleansشهررم、بهنشانیCorsoVittorio Emanuele II、244برگزارمینماید。

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、اینکتابکهنخستیناثرازادبیاتجنگتمحلیاست؛ کهبهزبانایتالیاییترجمهگردیدهرا、درسال2018م。 درقالبطرححمایتازترجمهآثارفارسی、توسطانتشاراتJouvenceمنتشرساختهاست。

درنشسترونماییاینکتابکهアントネッロSachetti(روزنامهنگارونویسنده)جلسهگردانآنخواهدبود;علاوهبرمؤلفکتاب;اکبرقولیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا;ミッチェル・マレリمترجمکتاب;لیلاکرمی;وフランコRecanatesiبهعنوانسخنرانحضورخواهندداشت 。

シェア