تازههاینشر

انتشاربرگردانایتالیاییکتابنمایشدرایراناثربهرامبیضایی

 برگردانایتالیاییدکترمانینعیمیازکتاب "نمایشدرایران"اثربهرامبیضایی؛ بامقدمهایازپروفسورCarloSacconeاستادزبانوادبیاتفارسیدانشگاهبلونیا؛ باعنوانایتالیاییイランの劇場の歴史انتشاریافت。 اینکتابدربرگیرندهمجموعهمقالاتبهرامبیضاییدرخصوصتاریخنمایشدرایرانتانیمهقربیست کهسال‌های ۴۱و۴۲ه.شدرمجلاتینظیرمجلهموسیقیانتشاریافت؛ وسال۱۳۴۴توسطچاپکاویان؛ وسپسچاپ”روشنگرانومطالعاتزنان”انتشاریافت。

シェア