آغازمجموعهبرنامههایفرهنگیازمشهدتاماترا

نمایشگاهعکسهایقدیم(آنتونیوجانوتزی)وجدید(محمدخوشرو)مشهدمقدسدرماتراافتتاحشد

ازساعت17روزشنبه13مهرماه1398نمایشگاهیمشتملبر30عکسجدیدشهرمشهدازآثارمحمدخوشرو؛ و10عکسقدیمیدورهقاجاراینشهرازآقای「آنتونیوجانوتزی」ازاهالیشهر「ماترا」、درIpogeoジ広場サンフランチェスコشهرازقای "رارارالر" ارال広場یشششششیارالرارال広場رالیرارالشهرارال広場رالارالشهرالارال広場رالارحالرارالتاررالتالارحارارار。 درحاشیهمراسمافتتاحایننمایشگاهکهباحضور رایزنفرهنگیایراندرایتالیا؛ شهردار؛ ومشاورشهرداری "ماترا"؛ ومشاوروزیرمیراثوفعالیت‌هایفرهنگیایتالیاانجامیافت؛ اکبرقولی؛ رایزنفرهنگیایراندرایتالیا、 طیمصاحبهباخبرنگارشبکهتلویزیونی "TRM"شهر "ماترا" بااشارهبهمناسباتهمهجانبهفرهنگمحوردوکشور؛ وارایهگزارشمختصریازروندشکلگیریواجرایاینطرح؛ عکاسان؛ وارزشمعنوی؛ معماری؛ وهنریمحتوایعکس‌هاینمایشگاهراتشریح؛ وضمنسپاسازمیزبان؛ نسبتبهاستمرارهمکاری‌هاییکهنمایشگاهحاضرآغازگرآناست؛ ابرازامیدوارینمود。 ایننمایشگاهکهتاروز27مهرماه1398برپاخواهدبود؛ بخشیازمجموعهبرنامه‌هاییاست؛ کهرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、همزمانباانتخابشهر“ماترا”بهعنوانپایتختفرهنگیار باعنوان“ازمشهدتاماترا”、دراینشهربرگزارمینماید。  

シェア
  • 3
    株式