یازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنون

بخشویژهایراندریازدهمیندورهجشنوارهبینالمللیخاورمیانهاکنونایتالیا

دبیرخانهجشنوارهمعتبربینالمللی "خاورمیانهاکنون"(中東の今)کهیازدهمیندورهآن11-6اکتبر2020م。 دربخشویژهایباعنوان“آواهایبصریازایرانوکردستان” 20اثرسینماییرابهنمایشمیگذار。

درشبگشایشاینجشنواره、مستند "سایههایبیخورشید" ساختهمهرداداسکویی、باحضوراینسینماگربهنمایشگذاشتهخواهدشدوروز16مهرماهپویانمایی "گرسنگی" ساختهزهرارستمپور。 「فریادروبهباد」ساختهمشترکسیاوشجمالیوعطامهراد(باحضورسازنده)بهنمایشگذازتهخواهن

درادامه、روز17مهرماهفیلمکوتاه "فیلمرغ"ساختهامیرمسعودسهیلینمایشدادهخواهدشدوروز18م "ژیرله"ساختهبهارروحانی؛ فیلمکوتاه "زندگیبربادرفته"ساختهمشترکسیاوشساعدپناهوامیدغریبیودرنهایت、فیلمسی کهاخیرادرجشنوارهسینماییونیزجایزهبهترینفیلمبخشافقهاراازآنخودساخت؛ باحضورکارگردانبهنمایشگذاشتهخواهدشد。

روز19مهرماه、پسازنمایش“خانهدوست”ساختهمحمدرضاعینیکهخوددرمحلنمایشحضورخواهدداش درحضورساراخاکیومحمدرضاعینیسازندگانمستند“دردلسنگ”、ایناثربهنمایشگذاشته

? فیلمکوتاه "سازدهنی"ساختهاشکانساعدپناهومستند "میدانجوانانسابق"ساختهمینااکبری؛ ازساعت20مراسماختتامیه؛ معرفیبرگزیدگانواهداءجوایزبرگزارخواهدشد。

جشنواره“خاورمیانهاکنون”(Middle East Now)کهازسال2010م。 آغازبهفعالیتنموده؛ - نشستهایرونماییکتابوهماندیشی؛ کارگاههایآموزشی؛ آشناییباآشپزیکشورهایخاورمیانه؛ موسیقیونمایشهایصحنهایو…نیزبرنامهریزیواجراءمیگردد。

シェア