افتتاحنمایشگاهعکسشهرمشهددرماترا

افتتاحنمایشگاهعکسهایقدیموجدیدشهرمشهددرماترا

رایزنیفرهنگیایراندرایتالیاازساعت17روزشنبه5اکتبر2019م。 نمایشگاهعکسهایقدیموجدیدشهرمشهدرادرشهرماتراایتالیاافتتاحمینماید。 درمراسماففتاحیهایننمایشگاهکهدرTheHypogeaمیدانSt。Francisشهرماترابرگزارمیگردد؛ اکبرقولیرایزنفرهنگیایراندرایتالیا؛ وشهردارماتراحضورخواهندداشت。

درایننمایشگاه30عکسجدیدشهرمشهدازمحمدخوشرو؛ و10عکسقدیمیدورهقاجاراینشهرازGiannuzziازاهالیشهرماترا、تاروز19اکتبرنمایشدادهخواهدش ایننمایشگاهبخشیازمجموعهبرنامههاییاستکهرایزنیفرهنگیایراندرایتالیا、همزمانباانتخابشهرماترابهعنوانیکیازدوپایتختفرهنگیاروپادرسال2019م。、باعنوان "ازمشهدتاماترا" دراینشهربرگزارمینماید。   

シェア